REGULAMIN PROMOCJI „OCZYSZCZACZ POWIETRZA GRATIS” - 1.01.23 r.

1. DEFINICJE

1.1 Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Promocji „OCZYSZCZACZ POWIETRZA GRATIS”.

1.2 Promocja – niniejsza akcja promocyjna pod nazwą „OCZYSZCZACZ POWIETRZA GRATIS”, organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o., spółkę z grupy SHARP Corporation, uprawnia do otrzymania za darmo Oczyszczacza powietrza przy zakupie wybranych oczyszczaczy powietrza marki Sharp zakupionych w Okresie trwania Promocji, tj. od 12.2022 r. do 31.01.2023 r. lub do wyczerpania zapasów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.3 Organizator/Gwarant – Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie, pod adresem Ostaszewo 57b, 87-148 Łysomice, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000255768, REGON: 340166160,
NIP: 8792481113, BDO: 000007854, kapitał zakładowy w wysokości 268.895.500 zł (wpłacony w całości).

1.4 Produkty Promocyjne/Produkty/Produkt – wybrane modele oczyszczaczy powietrza marki Sharp, tj.:

 • UA-KIL60E-W
 • UA-KIL80E-W
 • UA-KIN40E-W
 • UA-KIN40E-H
 • UA-KIN50E-W
 • UA-KCP100E-W

zakupione w okresie trwania Promocji, tj. od 1.12.2022 r. od godz. 00:01  do 31.01.2023 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów, w sklepach wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Promocją nie są objęte Produkty pochodzące ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).

1.5 Uczestnik – osoba spełniająca wszystkie warunki określone w Regulaminie,
która m.in. zakupiła Produkt Promocyjny w Okresie trwania Promocji w sklepach wymienionych w Załączniku nr 1, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego warunki oraz dokonała rejestracji Produktu za pomocą formularza dostępnego na Stronie Internetowej w określonym Terminie Rejestracji.

1.6 Strona Internetowa – strona internetowa pod adresem sharpconsumer.pl

1.7 Okres trwania Promocji od 12.2022 r. od godz. 00:01 do 31.01.2023 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

1.8 Termin Rejestracji – do 21 dni od daty zakupu Produktu Promocyjnego.

1.9 Dowód Zakupu – paragon lub faktura VAT za zakup Produktów Promocyjnych zawierające oznaczenie modelu Produktów Promocyjnych.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Produkty Promocyjne objęte Promocją:

Rodzaj Produktu: oczyszczacze powietrza

Modele Produktu:

 • UA-KIL60E-W
 • UA-KIL80E-W
 • UA-KIN40E-W
 • UA-KIN40E-H
 • UA-KIN50E-W
 • UA-KCP100E-W

2.2 Zakupu objętego Promocją można dokonać wyłącznie w okresie od 1.12.2022 r. od godz. 00:01 do 31.01.2023 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

2.3 Informacje na temat Promocji udostępniane będą poprzez materiały informacyjne umieszczone w sklepach wymienionych w Załączniku nr 1 oraz na Stronie Internetowej.

2.4 Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny, jak również bezpłatny – Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tego tytułu.

2.5 Podczas trwania Promocji uruchomiona jest infolinia pod numerem: +48 606 341 065, 10:00 – 17:00, od poniedziałku do czwartku, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Promocji. Koszt połączenia wg aktualnych stawek operatora telefonii dzwoniącego.

2.6 Nagrodą w Promocji/Przedmiotem Promocji jest przyznanie darmowego oczyszczacza powietrza Sharp (za darmo jedna sztuka do jednego zakupionego oczyszczacza powietrza) zgodnie z poniższą tabelą:

 

Produkt objęty promocją Odpowiadająca mu

Nagroda w promocji

Oczyszczacz powietrza

Sharp UA-KIL60E-W

Oczyszczacz powietrza

Sharp UA-PF40E-W

Oczyszczacz powietrza

Sharp UA-KIL80E-W

Oczyszczacz powietrza

Sharp UA-KCP100E-W

Oczyszczacz powietrza

Sharp UA-KIN40E-H

Oczyszczacz powietrza

Sharp UA-PN1E-W

Oczyszczacz powietrza

Sharp UA-KIN40E-W

Oczyszczacz powietrza

Sharp UA-KIN50E-W

 

 

2.7 Rozliczenia podatkowe Nagród przyznanych Uczestnikom w Promocji:

a) W przypadku osób fizycznych – jako że jednorazowa wartość Nagrody w Promocji nie przekracza kwoty 2000 zł brutto, tym samym przyznawana w ramach Promocji Nagroda podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

b) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wartość świadczenia uzyskanego z tytułu otrzymania nagród w Promocji stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby takie są zobowiązane złożyć Organizatorowi oświadczenie o tym, że są świadome powyższego w Zgłoszeniu Rejestracyjnym.

2.8 Każdy Uczestnik może zgłosić do Promocji dowolną ilość zakupionych Produktów Promocyjnych.

2.9 Możliwość skorzystania z Promocji potwierdza paragon lub faktura VAT za zakup Produktów Promocyjnych, z widoczną datą i godziną zakupu oraz widocznymi danymi sprzedawcy. Punkt ten nie wyłącza ani nie ogranicza obowiązku przedstawienia innych dokumentów, jeżeli wynika to z postanowień karty gwarancyjnej bądź przepisów prawa.

2.10 Uczestnik nie może żądać przekazania Przedmiotu Promocji w innej formie niż przewidziana niniejszym Regulaminem.

2.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych danych, uniemożliwiających przekazanie Nagrody zgodnie z Regulaminem. W przypadku zmiany danych podanych w Zgłoszeniu Rejestracyjnym, Uczestnik powinien poinformować Organizatora o tym fakcie niezwłocznie w formie elektronicznej (na adres promocje@sharpmarketing.pl) lub telefonicznie (pod numerem infolinii +48 606 341 065).

 

3. OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

3.1 W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu Produktu Promocyjnego w charakterze konsumenta oraz osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, podlegającą wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujące zakupu Produktu Promocyjnego z przeznaczeniem na użytek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W Promocji nie mogą wziąć udziału osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, dokonujące zakupu w celach innych niż określono powyżej oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

3.2 Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji poprzez dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego dowolną ilość razy.

3.3 W przypadku zgłoszenia tego samego Dowodu Zakupu przez innego Uczestnika – nagroda przyznawana jest temu Uczestnikowi, który jako pierwszy dokonał prawidłowego Zgłoszenia Rejestracyjnego.

3.4 Prawidłowe wypełnienie Zgłoszenia Rejestracyjnego polega na kompletnym wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych formularza zgłoszeniowego, w tym podaniu wszystkich wskazanych w nim danych.

3.5 Weryfikacja prawidłowości zgłoszenia uczestnictwa w Promocji przeprowadzana jest przez Organizatora. W ramach działań weryfikacyjnych, komunikacja z Uczestnikiem może nastąpić na adres e-mail lub numer telefonu podany przez niego w Zgłoszeniu Rejestracyjnym. W razie stwierdzenia przez Organizatora braków w Zgłoszeniu Rejestracyjnym, które mogą być uzupełnione lub w razie powstania uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości Zgłoszenia Rejestracyjnego, w tym do prawa Uczestnika do uzupełniania Zgłoszenia Rejestracyjnego lub konieczności uzyskania przez Organizatora dodatkowych, niezbędnych informacji, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wskazanych przez Organizatora działań w terminie 7 dni od daty wezwania, pod rygorem uznania Zgłoszenia Rejestracyjnego za nieprawidłowe i odmowy przyznania Nagrody.

3.6 Organizator ma prawo w terminie do 40 dni od zakupu Produktu Promocyjnego zweryfikować za pośrednictwem wskazanego e-maila podane dane Uczestnika i Produktu Promocyjnego w celu wydania Nagrody w Promocji. Jeśli Uczestnik pozytywnie przejdzie weryfikację, Nagroda w Promocji, zostanie wysłana w ciągu 14 dni.

3.7 Warunki uprawniające do udziału w Promocji i przyznania Nagrody określonej w pkt. 2.6. Regulaminu są następujące i muszą zostać spełnione łącznie:

3.7.1 dokonanie przez Uczestnika zakupu Produktu Promocyjnego w sklepach wymienionych
w Załączniku nr 1 w okresie wskazanym w pkt. 2.2 Regulaminu;

3.7.2 podzielenie się opinią o Produkcie Promocyjnym na stronie sklepu wymienionego w Załączniku nr 1, w którym dokonano zakupu Produktu;

3.7.3 dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Rejestracyjnego w Terminie Rejestracji poprzez wypełnienie na Stronie Internetowej prawidłowo i w całości dostępnego tam formularza zgłoszeniowego zwanego w niniejszym Regulaminie także „Zgłoszeniem Rejestracyjnym”;

3.7.4 zachowanie do okazania oryginału Dowodu Zakupu Produktu Promocyjnego (paragonu/faktury VAT) i karty gwarancyjnej Produktu Promocyjnego, potwierdzających spełnienie powyżej określonych warunków;

3.7.5 zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego treści;

3.7.6 zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestnika na potrzeby prowadzenia Promocji, w tym wydania nagród
oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu Rejestracyjnym.

3.7.7 Rejestracja wymaga podania danych takich jak: imię, nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, adres e – mail Uczestnika, data zakupu, kopia dowodu zakupu, zdjęcie numeru seryjnego urządzenia, zdjęcia (screenu) opinii o Produkcie Promocyjnym zamieszczonej na stronie sklepu wymienionego w Załączniku nr 1, w którym dokonano zakupu Produktu.

3.8 Zgłoszenia Rejestracyjnego Produktu Promocyjnego należy dokonać w ciągu 21 dni
od daty zakupu Produktu Promocyjnego
. O zachowaniu terminu złożenia przez Uczestnika Zgłoszenia Rejestracyjnego decyduje data przesłania formularza
za pośrednictwem Strony Internetowej.

3.9 Celem usunięcia ewentualnych wątpliwości Organizator wskazuje, że Zgłoszenie Rejestracyjne może zostać dokonane także po zakończeniu Okresu trwania Promocji
pod warunkiem zachowania Terminu Rejestracji oraz innych warunków określonych Regulaminem, przede wszystkim zakupu Produktu Promocyjnego w Okresie trwania Promocji.

 

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W PROMOCJI

4.1 Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zdarzenia dającego podstawę do zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania e-mail, rozumiana jako moment wprowadzenia e-maila do obiegu elektronicznego.

4.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom w ich indywidualnej sprawie. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.3 Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o., Ostaszewo 57 B, 87-148 Łysomice z dopiskiem „OCZYSZCZACZ POWIETRZA GRATIS” lub w formie mailowej na adres: promocje@sharpmarketing.pl (tytuł maila „OCZYSZCZACZ POWIETRZA GRATIS”).

4.4 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.

4.5 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji lub drogą mailową na adres wskazany w Zgłoszeniu Rejestracyjnym.

4.6 Wniesienie przez Uczestnika reklamacji lub nieuznanie reklamacji nie wpływa na uprawnienie Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

5. DANE OSOBOWE

5.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Promocji odbywa się zgodnie zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.

5.2 Dane osobowe osób biorących udział w Promocji będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji, w tym:

a) w celu organizacji Promocji tj. przyjmowania, rozpatrzenia i oceny zgłoszeń Uczestników, ustalenia, dochodzenia lub obrony przeciw ewentualnym roszczeniom, obsługi ewentualnych reklamacji, w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne zapytania Uczestników, w celach statystycznych i analitycznych, w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług, marketingu bezpośredniego produktów własnych (podstawa prawna prawnie uzasadniony interes administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b) w celu wydania i rozliczania nagród, przechowywania dokumentów księgowych (podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) w celu realizacji umowy pomiędzy Organizatorem a Partnerem Promocji, w szczególności obsługi próśb i zapytań dotyczących korzystania z nagród przewidzianych w niniejszym regulaminie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

d) W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych dane będą przetwarzane w celu dostarczenia zamówionej informacji wybranym kanałem komunikacji (podstawa prawna: wyrażona zgoda na przetwarzanie danych we wskazanym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Wyrażona w takim przypadku zgoda może być w każdej chwili wycofana.

5.3 Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji, a ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie z dodatkowej gwarancji na produkt w ramach Promocji.

5.4 Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń i obsługi reklamacji, przez czas zakończenia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. W zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Uczestnika Promocji sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

5.5 Dane Uczestników, kierujących do Organizatora zapytania w sprawie Promocji mogą być udostępnione Partnerowi Promocji w celu rozpatrzenia zapytań Uczestników i udzielenia ew. wsparcia technicznego.

5.6 Dane Uczestników Promocji mogą zostać udostępnione w w/w celach między innymi doradcom Organizatora, kancelariom prawnym, organom administracji oraz sądom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być także przekazywane do spółek Grupy SHARP. Spółki z Grupy SHARP, do których przekazywane będą dane mogą działać w krajach, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych, jak w kraju administratora. Podejmowane są jednak wszelkie konieczne działania, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych osobowych, w tym zobowiązanie podmiotów zlokalizowanych w państwach trzecich do zapewnienia ochrony na mocy umów podpisywanych na wzorze Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, co pozwala zniwelować ryzyko różnic w standardach ochrony danych osobowych.

5.7 Dane Uczestników Promocji mogą zostać również powierzone do przetwarzania podmiotom wspierającym Organizatora w bieżącym działaniu (np. agencjom marketingowym, podmiotom wspierającym w obszarze IT).

5.8 Jeżeli Uczestnik Promocji wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną Organizator może dokonywać profilowania poprzez analizę oraz wykorzystywanie zebranych danych w celu lepszego dostosowywania przesyłanych informacji oraz treści marketingowych, które potencjalnie mogą Uczestnika Promocji zainteresować (jeżeli wyrażono zgodę na ich otrzymywanie). Profilowanie takie stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, jednak nie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie stanowi podstawy decyzji, która wywołuje wobec Uczestnika Promocji skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na jego prawa.

5.9 Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każde żądanie realizacji praw rozpatrzone zostanie indywidualnie w odniesieniu do celu, którego przetwarzanie dotyczyło.

5.10 Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym składania wniosków dotyczących realizacji w/w praw. IOD dostępny jest pod adresem e-mail: iod.pl@sharpconsumer.eu.

5.11 Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o ww. zmianie oraz podać nowe dane.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Zgłoszenia Rejestracyjne niekompletne lub niezgodne z Regulaminem nie będą brały udziału w Promocji i nie uprawniają do ubiegania się o nagrodę.

6.2 Niedotrzymanie terminów wskazanych w Regulaminie skutkuje brakiem możliwości udziału w Promocji, a tym samym brakiem prawa do ubiegania się o nagrodę.

6.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w tym Uczestników,
którzy posługują się nieprawdziwymi danymi osobowymi, jak również nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.

6.4 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji w każdym czasie poprzez przesłanie pisemnego, pod rygorem nieważności, oświadczenia na adres Organizatora. Rezygnacja następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez Organizatora.

6.5 Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji, w tym prawo do nagrody, nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

6.6 Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.

6.7 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia.

6.8 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 r.

6.9 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

LISTA SKLEPÓW

Sklepy stacjonarne i internetowe:

 1. LOVEAIR.PL
 2. IDEALNEPOWIETRZE.PL
 3. 4AIR.PL
 4. MEDIAEXPERT.PL
 5. MEDIAMARKT.PL
 6. DOMBEZWIRUSOW.PL
 7. OXYSHOP.PL
 8. EOCZYSZCZACZE.PL
 9. LUKE.PL
 10. SHARPHOME.PL
 11. AERO7.PL
 12. EAUTORADIO.PL
 13. KLIMAMARKET.PL
 14. MAXELEKTRO.PL