Warunki użytkowania strony internetowej

Warunki użytkowania strony internetowej
Niniejsze warunki użytkowania określają warunki korzystania z naszej witryny internetowej www.sharpconsumer.pl  zarówno w charakterze gościa, jak i zarejestrowanego użytkownika. Korzystanie z naszej witryny obejmuje dostęp, przeglądanie lub rejestrowanie się w celu korzystania z naszej witryny.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony, ponieważ będą one miały zastosowanie do korzystania z naszej strony. Zalecamy wydrukowanie kopii tych warunków w celu wykorzystania ich w przyszłości.

Korzystając z naszej strony, użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejsze warunki użytkowania i zgadza się na ich przestrzeganie.

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania, nie wolno Ci korzystać z naszej strony.

 

Informacje o nas:

www.sharpconsumer.pl jest stroną internetową prowadzoną przez Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000255768, REGON: 340166160, NIP: 8792481113, BDO: 000007854, kapitał zakładowy w wysokości: 268 895 500 zł (wpłacony w całości).

Jesteśmy zarejestrowani w Polsce i posiadamy siedzibę pod adresem: Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Polska.

 

Zmiany w niniejszych warunkach
Możemy zmienić niniejsze warunki użytkowania w dowolnym momencie poprzez wprowadzenie zmian na stronie.
Prosimy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę w celu zapoznania się z wszelkimi wprowadzonymi przez nas zmianami, ponieważ są one wiążące.


Zmiany na naszej stronie
Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą witrynę i w każdej chwili zmieniać jej zawartość. Należy jednak pamiętać, że wszelkie treści na naszej stronie mogą być nieaktualne w danym momencie i nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizacji. Nie gwarantujemy, że nasza strona, ani żadne treści na niej zawarte, będą wolne od błędów lub pominięć.


Dostęp do naszej strony internetowej
Nasza strona jest udostępniana bezpłatnie.

Nie gwarantujemy, że nasza strona, ani żadne treści na niej zawarte, będą zawsze dostępne lub nieprzerwanie dostępne. Dostęp do naszej strony jest dozwolony tymczasowo. Możemy zawiesić, wycofać, przerwać lub zmienić całość lub dowolną część naszej strony bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza witryna jest niedostępna w dowolnym momencie lub okresie.

Jesteś odpowiedzialny za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do naszej strony.

Jesteś również odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej strony za pośrednictwem połączenia internetowego są świadome niniejszych warunków użytkowania i innych obowiązujących zasad i warunków oraz że są one zgodne z nimi.


Brak zależności od informacji
Zawartość naszej strony internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie mają one stanowić porady, na której powinieneś polegać. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie treści zawartych na naszej stronie należy zasięgnąć fachowej lub specjalistycznej porady.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby aktualizować informacje zawarte na naszej stronie, nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, że treści zawarte na naszej stronie są dokładne, kompletne lub aktualne.


Linki do naszej strony internetowej
Możesz zamieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny
z prawem i nie naruszysz naszej reputacji ani nie wykorzystasz jej.

Nie wolno umieszczać linków w sposób sugerujący jakąkolwiek formę skojarzenia, zatwierdzenia
lub aprobaty z naszej strony, jeśli taka nie istnieje.

Nie wolno Ci umieszczać linku do naszej strony na żadnej stronie internetowej, która nie należy do Ciebie.

Nasza strona nie może być stanowić ramy  żadnej innej strony, ani nie można utworzyć linku do jakiejkolwiek części naszej strony, innej niż strona główna.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez uprzedzenia.

Strona internetowa, na której znajduje się link, musi spełniać pod każdym względem standardy zawartości określone w niniejszej polityce.

Jeżeli chcesz skorzystać z treści zamieszczonych na naszej stronie internetowej w inny sposób niż opisany powyżej, prosimy o kontakt pod adresem iod.pl@sharpconsumer.eu


Linki i zasoby stron trzecich w naszej witrynie
W przypadku, gdy nasza strona zawiera linki do innych stron i zasobów udostępnionych przez osoby trzecie, linki te są udostępniane wyłącznie dla Twojej informacji.

Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych stron i zasobów.


Dopuszczalne użytkowanie
Możesz korzystać z naszej strony tylko w celach zgodnych z prawem. Nie wolno Ci korzystać z naszej strony:

 • w jakikolwiek sposób naruszający jakiekolwiek lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo,
 • w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem lub oszukańczy, lub ma jakikolwiek niezgodny z prawem lub oszukańczy cel lub skutek,
 • w celu wyrządzenia krzywdy lub próby wyrządzenia krzywdy nieletnim w jakikolwiek sposób,
 • w celu przekazywania lub nakłaniania do przesyłania niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub innych form podobnego nagabywania.

Użytkownik zobowiązuje się również nie uzyskiwać dostępu bez upoważnienia, nie ingerować, nie uszkadzać ani nie zakłócać (w tym bez ograniczeń poprzez zamieszczanie, przesyłanie lub wprowadzanie jakiegokolwiek oprogramowania lub materiałów, które to czynią):

 • jakiejkolwiek części naszej strony;
 • jakikolwiek sprzęt lub sieć, w której przechowywana jest nasza strona;
 • jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego do udostępniania naszej strony internetowej; lub
 • jakikolwiek sprzęt, sieć lub oprogramowanie będące własnością lub używane przez jakąkolwiek osobę trzecią.


Prawa własności intelektualnej
Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej w naszej witrynie oraz w publikowanych na niej materiałach. Prace te są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.

Zabrania się używania, zasłaniania lub późniejszego wykorzystywania jakichkolwiek znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych, logo, nazw domen i innych charakterystycznych cech marki, praw autorskich lub innych praw własności związanych z nami lub naszymi licencjodawcami w sposób inny niż dozwolony w niniejszych warunkach użytkowania.

Użytkownik może wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty dowolnej strony (stron) z naszej witryny na własny użytek oraz może zwrócić uwagę innych osób w swojej organizacji na treści zamieszczane w naszej witrynie.

Nie wolno Ci modyfikować, dostosowywać (w tym, ale nie wyłącznie, usuwać jakichkolwiek informacji o własności lub etykiet), tłumaczyć lub w inny sposób tworzyć dzieł pochodnych jakichkolwiek materiałów opublikowanych w naszej witrynie, ani papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów, które wydrukowałeś lub pobrałeś w jakikolwiek sposób, a także nie wolno Ci używać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio, ani żadnych grafik oddzielnie od towarzyszącego im tekstu.

Nie wolno odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować ani w żaden inny sposób próbować dezasemblacji.

Nasz status (oraz zidentyfikowanych autorów) jako autorów treści na naszej stronie musi być zawsze uznawany.

Nie wolno Ci wykorzystywać żadnej części treści na naszej stronie do celów komercyjnych bez uzyskania na to licencji od nas lub naszych licencjodawców.

Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub ściągniesz jakąkolwiek część naszej strony z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, Twoje prawo do korzystania z naszej strony zostanie natychmiast wstrzymane i musisz, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie wykonanych przez Ciebie materiałów.

Ograniczenie naszej odpowiedzialności
Żadne z postanowień niniejszych warunków użytkowania nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, oszustwa lub oszukańczego wprowadzenia w błąd, ani też żadnej innej odpowiedzialności, która nie może być wyłączona lub ograniczona przez prawo europejskie.

W zakresie dozwolonym przez prawo, wyłączamy wszelkie warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszej strony lub jakichkolwiek treści na niej zawartych, zarówno wyraźne jak i dorozumiane.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody, czy to umowne, deliktowe (w tym wynikające z zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub inne, nawet jeśli można je przewidzieć, wynikające z lub w związku z nimi:

 • korzystaniem lub niemożnością korzystania z naszej strony; lub
 • wykorzystanie lub poleganie na dowolnej treści wyświetlanej na naszej stronie.

Należy pamiętać, że w szczególności nie ponosimy odpowiedzialności:

 • utratę zysków, sprzedaży, działalności lub przychodów;
 • przerwę w działalności gospodarczej;
 • utratę spodziewanych oszczędności;
 • utratę możliwości biznesowych, dobrej woli lub reputacji; lub
 • wszelkie pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

Nasza całkowita łączna odpowiedzialność i spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej wobec użytkownika lub innej strony za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z roszczeń, żądań lub działań wynikających z niniejszych warunków umowy lub z nimi związanych nie przekroczy 550 EUR (UE).

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których prowadzą odnośniki na naszej stronie. Takie linki nie powinny być interpretowane jako poparcie przez nas tych stron internetowych, do których prowadzą linki. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z nich przez użytkownika.


Odszkodowanie
W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik zabezpieczy, zwolni z odpowiedzialności i będzie bronił nas oraz każdego członka grupy Sharp, na swój koszt, przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, powództwami, postępowaniami i pozwami wniesionymi przeciwko nam lub członkom naszego kierownictwa, dyrektorom, pracownikom, agentom lub podmiotom powiązanym oraz przed wszelkimi powiązanymi zobowiązaniami, odszkodowaniami, ugodami, karami, grzywnami, kosztami lub wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi i innymi wydatkami procesowymi) poniesionymi przez nas lub któregokolwiek z naszych członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, agentów lub podmiotów stowarzyszonych, wynikających z lub związanych z (i) naruszeniem przez Ciebie któregokolwiek z postanowień lub warunków niniejszej Umowy, (ii) korzystaniem ze strony, (iii) naruszeniem przez Ciebie obowiązujących praw, zasad lub przepisów w związku ze stroną, (iv) wszelkimi oświadczeniami i gwarancjami złożonymi przez Ciebie w odniesieniu do jakiegokolwiek aspektu strony lub jej zawartości; (v) wszelkie roszczenia wysuwane przez lub w imieniu osób trzecich dotyczące bezpośrednio lub pośrednio korzystania przez Ciebie z witryny; oraz (vi) naruszenia Twoich zobowiązań dotyczących prywatności wobec osób trzecich. Zastrzegamy sobie prawo do przejęcia, na własny koszt, wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami podlegającymi odszkodowaniu przez Ciebie. Będziesz współpracował tak w pełni, jak będzie to wymagane w celu obrony wszelkich roszczeń.


Wirusy
Nie gwarantujemy, że nasza strona będzie bezpieczna i wolna od błędów i wirusów.

Jesteś odpowiedzialny za konfigurowanie swojej technologii informacyjnej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej strony. Powinieneś używać własnego oprogramowania chroniącego przed wirusami.

Nie wolno Ci nadużywać naszej strony świadomie wprowadzając wirusy, trojany, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub technicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej strony, serwera, na którym nasza strona jest przechowywana lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszej strony. Nie wolno atakować naszej strony za pomocą ataku typu denial-of-service lub rozproszonego ataku typu denial-of-service. Złamanie tego postanowienia stanowiłoby przestępstwo. Zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia, Państwa prawo do korzystania z naszej strony zostanie natychmiast wstrzymane.


Obowiązujące prawo
Niniejsze warunki (oraz wszelkie pozaumowne spory i roszczenia) podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.
Wersja z listopada 2020