logo

Technologia Plasmacluster jako pierwsza na świecie skutecznie redukuje działanie przenoszonego drogą powietrzną koronawirusa (SARS-CoV-2)*1 *2

Firma Sharp, jako pierwszy producent na świecie, opracowała urządzenie wyposażone w technologię Plasmacluster. W wyniku jej działania przenoszone drogą powietrzną koronawirusy (SARS-CoV-2) zostają poddane działaniu jonów Plasmacluster. Wystarczy zaledwie 30 sekund*3, by miano zakaźne wirusa*4 zmniejszyło się o ponad 90%. Osiągnięcie jest wynikiem wspólnej pracy grup naukowców, wśród których znaleźli się profesor Jiro Yasuda z Narodowego Centrum Badań na rzecz Kontroli i Profilaktyki Chorób Zakaźnych/ Instytutu Medycyny Tropikalnej na Uniwersytecie Nagasaki, profesor Asuka Nanbo – członek Zarządu Japońskiego Towarzystwa Wirusologii oraz profesor Hironori Yoshiyama z Katedry Mikrobiologii Wydziału Medycyny Uniwersytetu Shimane (również członek Zarządu Japońskiego Towarzystwa Wirusologii). Projekt został zrealizowany we współpracy z Uniwersytetem Nagasaki, który cieszy się międzynarodowym uznaniem w zakresie badań nad chorobami zakaźnymi.

1

W grudniu 2019 roku

pojawiły się pierwsze doniesienia o epidemii „Choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19)” wywoływanej przez nowego koronawirusa (SARS- CoV-2). Do sierpnia 2020 r. na całym świecie ponad 25 milionów ludzi zostało zakażonych wirusem SARS-CoV-2, a ponad 840 000 osób zmarło na skutek wywołanej przez wirus choroby*5. Pandemia stała się ogólnoświatowym problemem, z którym mierzą się społeczeństwa i rządy. Zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa wymaga zastosowania natychmiastowych środków zaradczych we wszystkich możliwych obszarach.

2

W 2004 roku

firma Sharp dowiodła skuteczności technologii Plasmacluster w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się tzw. kociego koronawirusa z rodziny Coronaviridae*6. Rok później, Sharp potwierdził również skuteczność tej technologii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się pierwotnego koronawirusa SARS*7 (SARS-CoV), który był przyczyną wybuchu epidemii w latach 2002-2003 i był genetycznie zbliżony do nowego koronawirusa (SARS-CoV-2). Obecnie firma Sharp potwierdza, że opracowana technologia skutecznie redukuje także wirusa SARS-CoV-2 przenoszonego drogą kropelkową.

3

Od 2000 roku

firma Sharp aktywnie promuje współpracę środowisk akademickich*8, aby we współpracy z niezależnymi instytucjami badawczymi z całego świata wykazać skuteczność technologii Plasmacluster. Wiele niezależnych organizacji badawczych dowiodło, że technologia skutecznie hamuje skutki działania szkodliwych substancji, w tym wirusów nowej grypy pandemicznej, bakterii odpornych na antybiotyki i alergenów w roztoczach, a także zmniejsza występowanie zapalenia krtani*9 u dzieci z astmą. Jednocześnie potwierdzono, że użycie jonów Plasmacluster jest bezpieczne*10. Firma Sharp zamierza kontynuować współpracę z instytucjami naukowymi i prowadzić szeroko zakrojone badania, których celem jest dalsze doskonalenie i dowodzenie skuteczności technologii Plasmacluster.

Komentarz dr Jiro Yasudy, profesora z Narodowego Centrum Badań na rzecz Kontroli i Profilaktyki Chorób Zakaźnych / Instytutu Medycyny Tropikalnej na Uniwersytecie Nagasaki

Środki odkażające, takie jak alkohol i detergenty (surfaktanty), w znacznym stopniu obniżają ryzyko występowania wirusa na materiałach. Jednak w przypadku wirusa, który rozprzestrzenia się przez aerozole (mikrokropelki), istnieje zaledwie kilka skutecznych środków zaradczych, jak np. noszenie maski.

Liczne badania wykazały, że technologia Plasmacluster redukuje liczbę wirusów SARS-CoV-2 przenoszonych w powietrzu drogą kropelkową. Można zatem spodziewać się, że to rozwiązanie przyczyni się do redukcji ryzyka zakażenia w pomieszczeniach takich jak biura, mieszkania, zakłady opieki medycznej, a także w pojazdach.

logo

Opis badania weryfikacyjnego

Organizacja badawcza: Narodowe Centrum Badań na rzecz Kontroli i Profilaktyki Chorób Zakaźnych / Instytut Medycyny Tropikalnej, Uniwersytet Nagasaki

Aparatura badawczo-weryfikacyjna: Urządzenie do badania wirusów wyposażone w technologię Plasmacluster

Stężenie jonów Plasmacluster: Ok. 10 mln/cm3 (w pobliżu generatora jonów Plasmacluster)
Objętość badawcza: Ok. 3 l
Badanie kontrolne: Porównanie przy pomocy opisanego powyżej urządzenia bez generowania jonów Plasmacluster Testowany wirus: Nowy koronawirus (SARS-CoV-2)
Metoda badawcza
1) Przepuszczenie wirusa w aerozolu przez urządzenie badawcze z generatora.
2) Odzyskanie wirusa w aerozolu po wystawieniu go na działanie jonów Plasmacluster.
3) Obliczenie miana zakaźnego wirusa dla odzyskanego roztworu wirusa za pomocą testu płytkowego*.
* Standardowy test pozwalający ocenić liczebność zakaźnego wirusa w próbce.

Wyniki badania weryfikacyjnego

Bez jonów Plasmacluster Z jonami Plasmacluster Redukcja
 Miano zakaźne wirusa (liczba płytek) 1.76 x 104 1.54 x 103 91.3%
 Miano zakaźne wirusa (liczba płytek)
Bez jonów Plasmacluster
1.76 x 104
Z jonami Plasmacluster
1.54 x 103
Redukcja
91.3%

Tabela 1.
Efekt działania jonów Plasmacluster na miano zakaźne nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) zawieszonego w powietrzu

Ryc. 2.
Efekt wystawienia na działanie jonów Plasmacluster miana zakaźnego nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)

Badanie kontrolne: Porównanie przy pomocy opisanego powyżej urządzenia bez generowania jonów Plasmacluster Testowany wirus: Nowy koronawirus (SARS-CoV-2)

Opis technologii Plasmacluster

Dodatnio naładowane jony (H+ (H2O)m) i ujemnie naładowane jony (O2–H2O)n) są jednocześnie emitowane do powietrza. Następnie, dodatnie i ujemne jony wiążą się na powierzchni przenoszonych drogą powietrzną bakterii, grzybów, wirusów, alergenów i podobnych, stając się rodnikami hydroksylowymi (OH) o mocnych właściwościach utleniających. Jest to unikalna technologia oczyszczania powietrza, która redukuje aktywność bakterii i podobnych cząsteczek poprzez rozbijanie białek na ich powierzchni w wyniku bezpiecznej reakcji chemicznej.

Jak generowane są jony Plasmacluster

Do elektrod wylotowych przykłada się dodatnie i ujemne napięcie, aby elektrycznie rozdzielić rozpylone w powietrzu cząsteczki wody i tlenu na wodór i tlen. Powoduje to powstanie dodatnio naładowanych jonów wodoru (H+) i ujemnie naładowanych jonów tlenu (O).

Rozpylone w powietrzu cząsteczki wody otaczają jony jak winogrona, zmieniając każdy jon w stabilny jon klastrowy.

Mechanizm hamowania aktywności przenoszonych w powietrzu bakterii

Jony Plasmacluster hamują aktywność poprzez przyleganie białek do powierzchni komórki, co uszkadza jej błonę.

Comparison of Oxidizing Power

The OH– (hydroxyl) radical has the strongest oxidizing power among active oxygen species

 
 Aktywna odmiana tlenu Wzór chemiczny Standardowy potencjał utleniania [V]
Rodnik hydroksylowy (OH–)

OH

2.81

Atom tlenu

O

2.42

Ozon

O3

2.07

Nadtlenek wodoru

H2O2

1.78

Rodnik hydroperoksylowy

OOH

1.70

Cząsteczka tlenu

O2

1.23

Instytuty badawcze, które dostarczyły danych do marketingu akademickiego Sharp

 
Cel Organizacja badawczo-weryfikacyjna
Skuteczność udowodniona w trakcie prób klinicznych Graduate School of Medicine, University of Tokyo (Studium podylomowe z medyny, Uniwersytet w Tokio) / Public Health Research Foundation (Fundacja Badań nad Zdrowiem Publicznym)
Faculty of Science and Engineering, Chuo University (Wydział Nauki i Inżynierii, Uniwersytet Chuo) / Clinical Research Support Center, University Hospital, University of Tokyo (Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych, Szpital Uniwersytecki, Uniwersytet w Tokio)
Animal Clinical Research Foundation
Soiken Inc.
School of Bioscience and Biotechnology, Tokyo University of Technology (Szkoła Bionauki i Biotechnologii, Politechnika w Tokio)
National Trust Co., Ltd. / HARG Treatment Center
National Center of Tuberculosis and Lung Diseases (Narodowe Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc), Georgia
Dentsu ScienceJam Inc.
Littlesoftware Inc.
National Institute of Fitness and Sports in Kanoya (Narodowy Instytut Sprawności Fizycznej i Sportów w Kanoya)
Wirusy Centrum Badawcze Nauk Środowiskowych Kitasato (Kitasato Research Center of Environmental Sciences)
Uniwersytet Narodowy w Seulu (Seoul National University)
Miejski Ośrodek Kontroli i Profilaktyki Chorób w Szanghaju (Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention), Chiny
Szpital Ośrodka Medycznego Instytutu Kitasato (Kitasato Institute Medical Center Hospital)
Retroscreen Virology, Ltd., UK
Shokukanken Inc.
Uniwersytet Indonezji (University of Indonesia)
Politechnika w Hanoi, Narodowy Uniwersytet w Wietnamie (Hanoi College of Technology, Vietnam National University), Wietnam
Institut Pasteur, Ho Chi Minh, Wietnam

Narodowe Centrum Badań na rzecz Kontroli i Profilaktyki Chorób Zakaźnych / Instytut Medycyny Tropikalnej, Uniwersytet Nagasaki

Alergeny Studium Podyplomowe Zaawansowanych Nauk o Materii, Uniwersytet Hiroszima (Graduate School of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima University)
Wydział Biochemii i Patologii Molekularnej, Podyplomowa Szkoła Medycyny, Uniwersytet Miasta Osaka (Department of Biochemistry and Molecular Pathology, Graduate School of Medicine, Osaka City University)
Grzyby Związek Służb Medycznych Ishikawa (Ishikawa Health Service Association)
Uniwersytet w Lubece, Niemcy
Professor Gerhard Artmann, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Aachen (Aachen University of Applied Sciences), Niemcy
Laboratoria Badania Żywności w Japonii (Japan Food Research Laboratories)
Shokukanken Inc.
Miejski Ośrodek Kontroli i Profilaktyki Chorób w Szanghaju (Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention), Chiny
Biostir Inc.
Ośrodek Badań Mykologii Medycznej (Medical Mycology Research Center), Uniwersytet Chiba
Bakterie Związek Służb Medycznych Ishikawa (Ishikawa Health Service Association)
Miejski Ośrodek Kontroli i Profilaktyki Chorób w Szanghaju (Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention), Chiny
Centrum Badawcze Nauk Środowiskowych Kitasato (Kitasato Research Center of Environmental Sciences)
Szpital Ośrodka Medycznego Instytutu Kitasato (Kitasato Institute Medical Center Hospital)
Dr. Melvin W. First, Professor Emeritus, Szkoła Zdrowia Publicznego Harvard (Harvard School of Public Health), US
Animal Clinical Research Foundation
Uniwersytet w Lubece, Niemcy
Professor Gerhard Artmann, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Aachen (Aachen University of Applied Sciences), Niemcy
Laboratoria Badania Żywności w Japonii (Japan Food Research Laboratories)
Shokukanken Inc.
Instytut Chorób Klatki Piersiowej (Chest Disease Institute), Tajlandia
Biostir Inc.
Zapachy, zapachy odzwierzęce Instytut Analizy Jakości Boken (Boken Quality Evaluation Institute)
Działanie polepszające kondycję skóry School of Bioscience and Biotechnology, Tokyo University of Technology (Szkoła Bionauki i Biotechnologii, Politechnika w Tokio)
Działanie polepszające kondycję włosów Saticine Medical Co., Ltd.
C.T.C Japan Ltd.
Roślina Facility of Agriculture, Shizuoka University
Redukcja niebezpiecznych substancji chemicznych Sumika Chemical Analysis Service Ltd.
Indyjskie Instytuty Technologii
Ograniczenie szkodliwego wpływu bakterii, wirusów i grzybów Professor Gerhard Artmann, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Aachen (Aachen University of Applied Sciences), Niemcy
Ograniczenie szkodliwego wpływu alergenów Studium Podyplomowe Zaawansowanych Nauk o Materii, Uniwersytet Hiroszima (Graduate School of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima University)
Korzystny wpływ na nawilżenie skóry Instytut Badawczy Komunikacji Elektrycznej, Uniwersytet Tohoku (Research Institute of Electrical Communication, Tohoku University)

*1 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2): Szczep koronawirusów, który wywołuje chorobę koronawirusową z 2019 r. (COVID-19).

*2 Wśród technologii oczyszczania powietrza z użyciem jonów (wg stanu na dzień 7 września 2020 r.; na podstawie badania Sharp).

*3 Obliczono poprzez podzielenie objętości pomieszczenia badawczego przez tempo przepływu zwrotnego przy założeniu, że aerozol zawierający wirusa przechodzi przez pomieszczenie ze stałą prędkością.

*4 Liczba aktywnych wirusów

*5 Na podstawie danych z Johns Hopkins University (na dzień 31 sierpnia 2020 r.).

*6 Ogłoszono dnia 27 lipca 2004 r.

*7 Koronawirus powodujący ciężki ostry zespół oddechowy (Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS): Gatunek i jego wirusy – oświadczenie Grupy Badawczej ds. Koronawirusa. bioRxiv doi 10.1101/2020.02.07.937862 (11 lutego 2020 r.).

*8 Metoda marketingowa, której celem jest promocja komercjalizacji produktów na podstawie weryfikacji danych naukowych dotyczących skutecznego działania technologii, we współpracy z wiodącymi instytucjami prowadzącymi badania akademickie.

*9 Ogłoszono dnia 18 września 2014 r.

*10 Badania przeprowadzone przez LSI Medience Corporation (badania w zakresie toksyczności wziewnej, podrażnienia/działania żrącego na oczy/skórę i teratogeniczności plus dwupokoleniowe badanie toksyczności na organy rozrodcze)