REGULAMIN PROMOCJI „DO HULAJNOGI SHARP - GŁOŚNIK GX-BT280 GRATIS”

1. DEFINICJE

1.1 Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Promocji „DO HULAJNOGI SHARP – GŁOŚNIK GX-BT280 GRATIS”.

1.2 Promocja – niniejsza akcja promocyjna pod nazwą „DO HULAJNOGI SHARP – GŁOŚNIK GX-BT280 GRATIS”, organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o., spółkę z grupy SHARP Corporation, uprawniająca do otrzymania za darmo głośnika SHARP GX-BT280 (BL) przy zakupie hulajnogi elektrycznej marki SHARP w Okresie trwania Promocji, tj. od 24.04.2023 r. do 31.08.2023 r. lub do wyczerpania limitu Nagród na warunkach określonych w Regulaminie.

1.3 Organizator – Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o. o. z siedzibą w Ostaszewie, adres: Ostaszewo 57b, 87-148 Łysomice, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000255768, posiadająca REGON: 340166160, NIP: 8792481113, kapitał zakładowy w wysokości 268.895.500 zł.

1.4 Produkty Promocyjne/Produkty/Produkt – hulajnogi elektryczne marki SHARP, modele KS1, KS2, KS3, KS4 zakupione w okresie trwania Promocji, tj. od 24.04.2023 r. od godz. 00:01 do 31.08.2023 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu Nagród, w sklepach wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Promocją nie są objęte Produkty pochodzące ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).

1.5 Nagroda – darmowy głośnik SHARP GX-BT280 (BL).

1.6 Uczestnik – osoba spełniająca wszystkie warunki określone w Regulaminie, która m.in. zakupiła Produkt Promocyjny w Okresie trwania Promocji w sklepach wymienionych w Załączniku nr 1, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego warunki oraz dokonała rejestracji Produktu za pomocą formularza dostępnego na Stronie Internetowej w określonym Terminie Rejestracji.

1.7 Strona Internetowa – strona internetowa pod adresem  www.sharpconsumer.pl

1.8 Okres trwania Promocji od 24.04.2023 r. od godz. 00:01 do 31.08.2023 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu Nagród.

1.9 Termin Rejestracji – do 14 dni od daty zakupu Produktu Promocyjnego.

1.10 Zgłoszenie Rejestracyjne – dokonanie przez Uczestnika zgłoszenia udziału w Promocji, o którym mowa w pkt. 3.7.3.

1.11 Dowód Zakupu – paragon lub faktura VAT za zakup Produktów Promocyjnych.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Zakupu objętego Promocją można dokonać w Okresie trwania Promocji.

2.2 O ewentualnym wyczerpaniu limitu Nagród przed zakończeniem Okresu trwania Promocji Organizator poinformuje bezzwłocznie na Stronie Internetowej.

2.3 Informacje na temat Promocji udostępniane będą poprzez materiały informacyjne umieszczone w sklepach wymienionych w Załączniku nr 1 oraz na Stronie Internetowej.

2.4 Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny, jak również bezpłatny – Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tego tytułu.

2.5 Podczas trwania Promocji uruchomiona jest infolinia funkcjonująca w godz. 10:00 – 17:00, od poniedziałku do piątku, pod numerem: +48 880 528 544, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Promocji. Koszt połączenia wg aktualnych stawek operatora telefonii dzwoniącego.

2.6 Nagroda w postaci głośnika SHARP GX-BT280 (BL) jest przyznawana za darmo – jedna sztuka do jednej zakupionej hulajnogi elektrycznej.

2.7 Rozliczenia podatkowe Nagród przyznanych Uczestnikom w Promocji:

2.7.1 W przypadku osób fizycznych – jako że jednorazowa wartość Nagrody w Promocji nie przekracza kwoty 2000 zł brutto, tym samym przyznawana w ramach Promocji Nagroda podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.7.2 W przypadku osób fizycznych, dokonujących zakupu Produktu Promocyjnego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wartość świadczenia uzyskanego z tytułu otrzymania Nagrody w Promocji stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ww. osoby, w celu udziału w Promocji, zobowiązane są do złożenia Organizatorowi oświadczenia, w którym potwierdzą, że są świadome podlegania obowiązkowi opodatkowania otrzymanego świadczenia.

2.8 Każdy Uczestnik może zgłosić do Promocji dowolną ilość zakupionych Produktów Promocyjnych.

2.9 Możliwość skorzystania z Promocji potwierdza paragon lub faktura VAT za zakup Produktów Promocyjnych, z widoczną datą i godziną zakupu oraz widocznymi danymi sprzedawcy. Ten katalog nie wyłącza ani nie ogranicza obowiązku przedstawienia innych dokumentów, jeżeli wynika to z przepisów obowiązującego prawa.

2.10 Uczestnik nie może żądać przekazania Przedmiotu Promocji w innej formie niż przewidziana niniejszym Regulaminem.

2.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych danych, uniemożliwiających przekazanie Nagrody zgodnie z Regulaminem. W przypadku zmiany danych podanych w Zgłoszeniu Rejestracyjnym, Uczestnik powinien poinformować Organizatora o tym fakcie niezwłocznie w formie elektronicznej (na adres promocje@sharpmarketing.pl) lub telefonicznie (pod numerem infolinii +48 880 528 544).

 

3. OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

3.1 W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące konsumentami, które dokonają zakupu Produktu Promocyjnego, oraz osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, podlegającą wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujące zakupu Produktu Promocyjnego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W Promocji nie mogą wziąć udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dokonujące zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

3.2 Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji poprzez dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego dowolną ilość razy.

3.3 W razie zgłoszenia Dowodu Zakupu w postaci faktury VAT, na której ujęto dane rejestrowe / identyfikacyjne działalności gospodarczej Uczestnika, przyjmuje się, że Uczestnik dokonuje zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wówczas wymagane jest oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.7.2. Regulaminu.

3.4 W przypadku zgłoszenia tego samego Dowodu Zakupu przez innego Uczestnika, Nagroda przyznawana jest temu Uczestnikowi, który jako pierwszy dokonał prawidłowego Zgłoszenia Rejestracyjnego.

3.5 Prawidłowe wypełnienie Zgłoszenia Rejestracyjnego polega na kompletnym wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na Stronie Internetowej, podaniu wszystkich wskazanych w nim danych i złożeniu wymaganego oświadczenia (jeśli dotyczy).

3.6 Weryfikacja prawidłowości zgłoszenia uczestnictwa w Promocji przeprowadzana jest przez Organizatora i obejmuje sprawdzenie Dowodu Zakupu oraz zamieszczenia opinii o Produkcie promocyjnym. W ramach działań weryfikacyjnych, komunikacja z Uczestnikiem może nastąpić na adres e-mail lub numer telefonu podany przez niego w Zgłoszeniu Rejestracyjnym. W razie stwierdzenia przez Organizatora braków w Zgłoszeniu Rejestracyjnym, które mogą być uzupełnione lub w razie powstania uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości Zgłoszenia Rejestracyjnego, w tym do prawa Uczestnika do uzupełniania Zgłoszenia Rejestracyjnego lub konieczności uzyskania przez Organizatora dodatkowych, niezbędnych informacji, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wskazanych przez Organizatora działań w terminie 7 dni od daty wezwania, pod rygorem uznania Zgłoszenia Rejestracyjnego za nieprawidłowe i odmowy przyznania Nagrody.

3.7 Warunki uprawniające do udziału w Promocji i przyznania Nagrody są następujące i muszą zostać spełnione łącznie:

3.7.1 dokonanie przez Uczestnika zakupu Produktu Promocyjnego w sklepach wymienionych
w Załączniku nr 1 w Okresie trwania Promocji;

3.7.2 podzielenie się opinią o Produkcie promocyjnym na stronie internetowej sklepu, w którym został nabyty, zamieszczenie opinii powinno nastąpić na zasadach określonych w regulaminie danego sklepu;

3.7.3 dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Rejestracyjnego w Terminie Rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie na Stronie Internetowej dostępnego tam formularza zgłoszeniowego. Rejestracja wymaga podania danych takich jak: imię, nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, adres e – mail Uczestnika, data zakupu oraz dołączenia kopii Dowodu Zakupu, zdjęcia numeru seryjnego urządzenia oraz zdjęcia (screenu) opinii o Produkcie Promocyjnym, zamieszczonej na stronie sklepu wymienionego w Załączniku nr 1, w którym dokonano zakupu Produktu;

3.7.4 w przypadku Uczestników, dokonujących zakupu Produktu Promocyjnego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – złożenie na formularzu zgłoszeniowym oświadczenia potwierdzającego świadomość podlegania obowiązkowi opodatkowania otrzymanej Nagrody;

3.7.5 zachowanie do okazania oryginału Dowodu Zakupu Produktu Promocyjnego (paragonu/faktury VAT);

3.7.6 zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego treści;

3.7.7 zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestnika na potrzeby prowadzenia Promocji.

3.8 Zgłoszenia Rejestracyjnego Produktu Promocyjnego należy dokonać w ciągu 14 dni
od daty zakupu Produktu Promocyjnego
. O zachowaniu terminu złożenia przez Uczestnika Zgłoszenia Rejestracyjnego decyduje data przesłania formularza
za pośrednictwem Strony Internetowej.

3.9 Celem usunięcia ewentualnych wątpliwości Organizator wskazuje, że Zgłoszenie Rejestracyjne może zostać dokonane także po zakończeniu Okresu trwania Promocji, pod warunkiem zachowania Terminu Rejestracji oraz innych warunków określonych Regulaminem, przede wszystkim zakupu Produktu Promocyjnego w Okresie trwania Promocji.

 

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W PROMOCJI

4.1 Reklamacje dotyczące Promocji powinny być zgłaszane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zdarzenia dającego podstawę do zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania e-mail, rozumiana jako moment wprowadzenia e-maila do obiegu elektronicznego.

4.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom w ich indywidualnej sprawie. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.3 Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym na adres:  Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o., Ostaszewo 57 B, 87-148 Łysomice z dopiskiem „Reklamacja do Promocji – DO HULAJNOGI SHARP – GŁOŚNIK GX-BT280 GRATIS” lub w formie mailowej na adres: promocje@sharpmarketing.pl (tytuł maila „Reklamacja do Promocji – DO HULAJNOGI SHARP – GŁOŚNIK GX-BT280 GRATIS”).

4.4 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.

4.5 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą mailową na adres wskazany w Zgłoszeniu Rejestracyjnym.

4.6 Wniesienie przez Uczestnika reklamacji lub nieuznanie reklamacji nie wpływa na uprawnienie Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

5. DANE OSOBOWE

5.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Promocji odbywa się zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”.

5.2 Dane osobowe osób biorących udział w Promocji będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji, w tym:

5.2.1 w celu organizacji Promocji, tj. przyjmowania, rozpatrzenia i oceny zgłoszeń Uczestników, ustalenia, dochodzenia lub obrony przeciw ewentualnym roszczeniom, obsługi ewentualnych reklamacji, w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne zapytania Uczestników, w celach statystycznych i analitycznych, w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług, marketingu bezpośredniego produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora danych  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5.2.2 w celu wydania i rozliczania nagród, przechowywania dokumentów księgowych (podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

5.2.3 w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych dane będą przetwarzane w celu dostarczenia zamówionej informacji wybranym kanałem komunikacji (podstawa prawna: wyrażona zgoda na przetwarzanie danych we wskazanym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  a RODO). Wyrażona w takim przypadku zgoda może być w każdej chwili wycofana.

5.3 Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji, a ich niepodanie uniemożliwi uzyskanie nagród na zasadach określonych w Promocji.

5.4 Dane będą przechowywane – odpowiednio – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, zakończenia obsługi reklamacji lub zakończenia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa. W zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych dane będą przechowywane do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Uczestnika Promocji sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

5.5 Dane Uczestników Promocji mogą zostać udostępnione w w/w celach między innymi doradcom Organizatora, kancelariom prawnym, organom administracji oraz sądom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być także przekazywane do spółek Grupy SHARP. Spółki z Grupy SHARP, do których przekazywane będą dane mogą działać w krajach, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych, jak w kraju administratora. Podejmowane są jednak wszelkie konieczne działania, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych osobowych, w tym zobowiązanie podmiotów zlokalizowanych w państwach trzecich do zapewnienia ochrony na mocy umów podpisywanych na wzorze Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, co pozwala zniwelować ryzyko różnic w standardach ochrony danych osobowych.

5.6 Dane Uczestników Promocji mogą zostać również powierzone do przetwarzania podmiotom wspierającym Organizatora w bieżącym działaniu (np. agencjom marketingowym, podmiotom wspierającym w obszarze IT).

5.7 Jeżeli Uczestnik Promocji wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Organizator może dokonywać profilowania poprzez analizę oraz wykorzystywanie zebranych danych w celu lepszego dostosowywania przesyłanych informacji oraz treści marketingowych, które potencjalnie mogą Uczestnika Promocji zainteresować (jeżeli wyrażono zgodę na ich otrzymywanie). Profilowanie takie stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, jednak nie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie stanowi podstawy decyzji, która wywołuje wobec Uczestnika Promocji skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na jego prawa.

5.8 Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każde żądanie realizacji praw rozpatrzone zostanie indywidualnie w odniesieniu do celu, którego przetwarzanie dotyczyło.

5.9 Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym także składać wnioski dotyczące realizacji w/w praw. IOD dostępny jest pod adresem e-mail: iod.pl@sharpconsumer.eu

5.10 Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o ww. zmianie oraz podać nowe dane.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Zgłoszenia Rejestracyjne niekompletne lub niezgodne z Regulaminem nie będą brały udziału w Promocji i nie uprawniają do ubiegania się o Nagrodę.

6.2 Niedotrzymanie terminów wskazanych w Regulaminie skutkuje brakiem możliwości udziału w Promocji.

6.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w tym Uczestników,
którzy posługują się nieprawdziwymi danymi osobowymi, jak również nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.

6.4 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora. Rezygnacja następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez Organizatora.

6.5 Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji, w tym prawo do Nagrody, nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

6.6 Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.

6.7 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiana Regulaminu jest możliwa: w celu wydłużenia Okresu trwania Promocji; dla rozszerzenia gamy Produktów Promocyjnych; jeśli konieczność taka wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego; w sytuacjach uzasadnionych celem Promocji, o ile zmiana nie będzie naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz pogarszać warunków uczestnictwa w Promocji. Każda zmiana Regulaminu podana zostanie do wiadomości Uczestników poprzez publikację treści nowego Regulaminu na Stronie Internetowej. Zmiany obowiązują od dnia następującego po dniu ich ogłoszenia.

6.8 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

6.9 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

LISTA SKLEPÓW

Sklepy stacjonarne i internetowe:

  1. Media Expert (mediaexpert.pl)
  2. Media Markt (mediamarkt.pl)
  3. Sellpoint (e-sellpoint.pl)
  4. Luke (luke.pl)
  5. Vobis (vobis.pl)
  6. 4air (4air.pl)
  7. RTV Euro AGD (euro.com.pl)
  8. Idealne Powietrze (idealnepowietrze.pl)