REGULAMIN PROMOCJI „ 5 LAT GWARANCJI” - od 1.04.23

REGULAMIN PROMOCJI „ 5 LAT GWARANCJI”

 

1. DEFINICJE

1.1 Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Promocji „5 LAT GWARANCJI”.

1.2 Promocja – niniejsza akcja promocyjna pod nazwą „5 LAT GWARANCJI” organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Terytorium”) przez Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o., uprawniająca do uzyskania dodatkowych 3 lat gwarancji Gwaranta na zakupiony Produkt Promocyjny na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu Promocyjnego (łącznie ze standardową 2 letnią gwarancją Gwaranta okres gwarancji wynosi 5 lat), skierowana do osób, które na zasadach określonych w Regulaminie dokonają zakupu Produktu Promocyjnego w Okresie trwania Promocji oraz zgłoszą swój udział w Promocji.

1.3 Organizator/Gwarant – Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie (Polska), pod adresem Ostaszewo 57b, 87-148 Łysomice, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000255768, REGON: 340166160, NIP: 8792481113, BDO: 000007854, kapitał zakładowy w wysokości 268.895.500 zł (wpłacony w całości).

1.4 Produkty Promocyjne/ Produkt Promocyjny/ Produkt/ Produkty – wybrane oczyszczacze powietrza marki Sharp, tj.:

 • UA-HG30E-B
 • UA-HG40E-L
 • UA-HG40E-T
 • UA-HG50E-L
 • UA-HG60E-L
 • UA-HD40E-L
 • UA-HD40E-T
 • UA-HD50E-L
 • UA-HD60E-L
 • UA-PF40E-W
 • UA-PG50E-W
 • UA-PM50E-B
 • UA-PN1E-W

zakupione od 1.01.2023 r. od godz. 00:01 do 31.03.2023 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów, w sklepach wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu

 

oraz:

 • UA-KIL60E-W
 • UA-KIL80E-W
 • UA-KIN40E-H
 • UA-KIN40E-W
 • UA-KIN50E-W
 • UA-KCP100E-W

zakupione od 1.01.2023 r. od godz. 00:01 do 30.06.2023 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów, w sklepach wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

1.5 Uczestnik – osoba spełniająca wszystkie warunki określone w Regulaminie, która m.in. zakupiła Produkt Promocyjny w Okresie trwania Promocji w sklepach wymienionych w Załączniku nr 1, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego warunki oraz dokonała rejestracji Produktu za pomocą formularza dostępnego na Stronie Internetowej w określonym Terminie Rejestracji.

1.6 Strona Internetowa – strona internetowa pod adresem sharpconsumer.pl

1.7 Okres trwania Promocji – od 1 stycznia 2023 roku od godz. 00:01 do 30 czerwca 2023 roku, godz. 23:59.

1.8 Termin Rejestracji – 10 dni od daty nabycia Produktu Promocyjnego.

1.9 Zgłoszenie Rejestracyjne – dokonanie  przez  Uczestnika  zgłoszenia  udziału  w  Promocji,   o którym mowa w pkt. 3.7.2.

1.10 Dowód Zakupu – paragon lub faktura VAT za zakup Produktów Promocyjnych zawierające oznaczenie modelu Produktów Promocyjnych.

1.11 Certyfikat Dodatkowej Gwarancji – dokument potwierdzający uzyskanie dodatkowej 3 letniej gwarancji Gwaranta. Certyfikat Dodatkowej Gwarancji wystawiany jest dla jednego Produktu Promocyjnego tylko raz i zawiera niepowtarzalny numer seryjny, model Produktu oraz określa warunki dodatkowej 3-letniej gwarancji. Certyfikat Dodatkowej Gwarancji jest zaświadczeniem niezbędnym do wykonania napraw gwarancyjnych w ramach dodatkowej 3 letniej gwarancji uzyskanej w Promocji.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Zakupu Produktu Promocyjnego można dokonać wyłącznie w Okresie trwania Promocji.

2.2 Promocją nie są objęte Produkty pochodzące ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).

2.3 Informacje na temat Promocji udostępniane będą poprzez materiały informacyjne umieszczone w sklepach wymienionych w Załączniku nr 1 oraz na Stronie Internetowej.

2.4 Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny, jak również bezpłatny – Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tego tytułu.

2.5 Podczas trwania Promocji uruchomiona jest infolinia pod numerem: +48 22 125 3453, czynna w godzinach 8:30 – 17:00, od poniedziałku do piątku, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Promocji. Koszt połączenia wg aktualnych stawek operatora sieci komórkowej dzwoniącego.

2.6 Nagrodą w Promocji jest przyznanie Uczestnikowi dodatkowej 3-letniej gwarancji Gwaranta na zakupiony Produkt Promocyjny na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu Promocyjnego. Łącznie ze standardową 2-letnią gwarancją Gwaranta okres gwarancji wyniesie 5 lat. Dodatkowa gwarancja udzielana jest na okres kolejnych 3 lat od dnia następującego po upływie terminu obowiązywania standardowej 2 letniej gwarancji na Produkt Promocyjny, którego dotyczy Certyfikat Dodatkowej Gwarancji.

2.7 Nagroda potwierdzona zostanie unikalnym Certyfikatem Dodatkowej Gwarancji z wyszczególnionym numerem fabrycznym, modelem zakupionego Produktu Promocyjnego oraz warunkami gwarancji. Do jednego Produktu Promocyjnego może zostać przydzielony jeden Certyfikat Dodatkowej Gwarancji. Warunki dodatkowej 3-letniej gwarancji będą tożsame z warunkami standardowej 2-letniej gwarancji Gwaranta z zastrzeżeniem różnicy w terminie obowiązywania gwarancji, o którym mowa w pkt 2.6. oraz z tym zastrzeżeniem, że warunkiem objęcia Produktu promocyjnego dodatkową gwarancją jest stosowanie przez cały okres trwania 5-letniej gwarancji, wyłącznie oryginalnych akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych Gwaranta, zakupionych w sklepach wymienionych w Załączniku nr 1 Regulaminu.

2.8 Uczestnik zobowiązany jest do zachowania Certyfikatu Dodatkowej Gwarancji celem skorzystania z dodatkowej 3-letniej gwarancji. Skorzystanie z dodatkowej 3-letniej gwarancji możliwe będzie tylko na podstawie okazania:

a) Karty gwarancyjnej Produktu Promocyjnego;

b) Dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego;

c) Certyfikatu Dodatkowej Gwarancji wydanego dla Produktu Promocyjnego.

Powyższy katalog nie wyłącza ani nie ogranicza obowiązku przedstawienia innych dokumentów jeżeli wynika to z postanowień karty gwarancyjnej, Certyfikatu Dodatkowej Gwarancji bądź przepisów prawa.

2.9 Jednorazowa wartość Certyfikatu Dodatkowej Gwarancji w Promocji nie przekracza kwoty 2000 zł brutto, tym samym podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.10 Każdy Uczestnik może zgłosić do Promocji dowolną ilość zakupionych Produktów Promocyjnych.

2.11 Możliwość skorzystania z Promocji potwierdza paragon lub faktura VAT za zakup Produktów Promocyjnych, z widoczną datą i godziną zakupu oraz widocznymi danymi sprzedawcy. Katalog ten nie wyłącza ani nie ogranicza obowiązku przedstawienia innych dokumentów jeżeli wynika to z postanowień karty gwarancyjnej bądź przepisów prawa.

2.12 Uczestnik nie może żądać przekazania przedmiotu Promocji w innej formie niż przewidziana niniejszym Regulaminem.

2.13 Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych danych, uniemożliwiających przekazanie Certyfikatu Dodatkowej Gwarancji zgodnie z Regulaminem. W przypadku zmiany danych podanych w Zgłoszeniu Rejestracyjnym, Uczestnik powinien poinformować Organizatora o tym fakcie niezwłocznie w formie elektronicznej (na adres service.pl@sharpconsumer.eu) lub telefonicznie (pod numerem infolinii +48 22 125 3453).

 

3. OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

3.1 W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania w jednym z krajów określonym jako Terytorium, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu Produktu Promocyjnego w charakterze konsumenta. W Promocji nie mogą wziąć udziału osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

3.2 Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji poprzez dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego dowolną ilość razy.

3.3 W przypadku zgłoszenia tego samego Dowodu Zakupu przez innego Uczestnika – nagroda przyznawana jest temu Uczestnikowi, który jako pierwszy dokonał prawidłowego Zgłoszenia Rejestracyjnego.

3.4 Prawidłowe wypełnienie Zgłoszenia Rejestracyjnego polega na kompletnym wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na Stronie Internetowej, w tym podaniu wszystkich wskazanych w nim danych.

3.5 Weryfikacja prawidłowości zgłoszenia uczestnictwa w Promocji przeprowadzana jest przez Organizatora.
W ramach działań weryfikacyjnych, komunikacja z Uczestnikiem może nastąpić na adres e-mail, adres zamieszkania lub numer telefonu podany przez niego w Zgłoszeniu Rejestracyjnym. W razie stwierdzenia przez Organizatora braków w Zgłoszeniu Rejestracyjnym, które mogą być uzupełnione lub w razie powstania uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości Zgłoszenia Rejestracyjnego, w tym do prawa Uczestnika do uzupełniania Zgłoszenia Rejestracyjnego lub konieczności uzyskania przez Organizatora dodatkowych, niezbędnych informacji, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wskazanych przez Organizatora działań w terminie 7 dni od daty wezwania, pod rygorem uznania Zgłoszenia Rejestracyjnego za nieprawidłowe i odmowy przyznania Certyfikatu Dodatkowej Gwarancji.

3.6 Organizator ma prawo w terminie do 30 dni od Zgłoszenia Rejestracyjnego zweryfikować za pośrednictwem wskazanego e-maila podane dane Uczestnika i Produktu Promocyjnego w celu wydania Certyfikatu Dodatkowej Gwarancji w Promocji. Jeśli Uczestnik pozytywnie przejdzie weryfikację,  Certyfikat Dodatkowej Gwarancji zostanie wysłany Uczestnikowi w ciągu 30 dni na adres mailowy wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu Rejestracyjnym.

3.7 Warunki uprawniające do udziału w Promocji są następujące i muszą zostać spełnione łącznie:

3.7.1 dokonanie przez Uczestnika zakupu Produktu Promocyjnego na Terytorium w sklepach wymienionych w Załączniku nr 1 w Okresie trwania Promocji;

3.7.2 dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Rejestracyjnego w Terminie Rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie na Stronie Internetowej formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu; Rejestracja wymaga podania danych takich jak: imię, nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, adres e – mail Uczestnika, data zakupu, kopia dowodu zakupu, zdjęcie numeru seryjnego urządzenia.

3.7.3 zachowanie do okazania oryginału Dowodu Zakupu Produktu Promocyjnego i karty gwarancyjnej Produktu Promocyjnego, potwierdzających spełnienie powyżej określonych warunków;

3.7.4 zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego treści;

3.7.5 zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestnika na potrzeby prowadzenia Promocji;

3.8 O zachowaniu terminu złożenia przez Uczestnika Zgłoszenia Rejestracyjnego decyduje data przesłania formularza za pośrednictwem Strony Internetowej.

3.9 Celem usunięcia ewentualnych wątpliwości Organizator wskazuje, że Zgłoszenie Rejestracyjne może zostać dokonane także po zakończeniu Okresu trwania Promocji pod warunkiem zachowania Terminu Rejestracji oraz innych warunków określonych Regulaminem, przede wszystkim zakupu Produktu Promocyjnego w Okresie trwania Promocji.

 

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W PROMOCJI

4.1 Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zdarzenia dającego podstawę do zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania e-mail, rozumiana jako moment wprowadzenia e-maila do obiegu elektronicznego.

4.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom w ich indywidualnej sprawie. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.3 Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o., Ostaszewo 57 B, 87-148 Łysomice z dopiskiem „5 LAT GWARANCJI” lub w formie mailowej na adres: pl@sharpconsumer.eu (tytuł maila „5 LAT GWARANCJI”).

4.4 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.

4.5 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji lub drogą mailową na adres wskazany w Zgłoszeniu Rejestracyjnym.

4.6 Wniesienie przez Uczestnika reklamacji lub nieuznanie reklamacji nie wpływa na uprawnienie Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

5. DANE OSOBOWE

5.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Promocji odbywa się zgodnie zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”

5.2 Dane osobowe osób biorących udział w Promocji będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji, w tym:

a) w celu organizacji Promocji tj. przyjmowania, rozpatrzenia i oceny zgłoszeń Uczestników, ustalenia, dochodzenia lub obrony przeciw ewentualnym roszczeniom, obsługi ewentualnych reklamacji, w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne zapytania Uczestników, w celach statystycznych i analitycznych, w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług, marketingu bezpośredniego produktów własnych (podstawa prawna prawnie uzasadniony interes administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b) w celu wydania i rozliczania nagród, przechowywania dokumentów księgowych (podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) w celu realizacji umowy pomiędzy Organizatorem a Partnerem Promocji, w szczególności obsługi próśb i zapytań dotyczących korzystania z nagród przewidzianych w niniejszym regulaminie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

d) W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych dane będą przetwarzane w celu dostarczenia zamówionej informacji wybranym kanałem komunikacji (podstawa prawna: wyrażona zgoda na przetwarzanie danych we wskazanym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Wyrażona w takim przypadku zgoda może być w każdej chwili wycofana.

5.3 Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji, a ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie z dodatkowej gwarancji na produkt w ramach Promocji.

5.4 Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń i obsługi reklamacji, przez czas zakończenia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. W zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Uczestnika Promocji sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

5.5 Dane Uczestników, kierujących do Organizatora zapytania w sprawie Promocji mogą być udostępnione Partnerowi Promocji w celu rozpatrzenia zapytań Uczestników i udzielenia ew. wsparcia technicznego.

5.6 Dane Uczestników Promocji mogą zostać udostępnione w w/w celach między innymi doradcom Organizatora, kancelariom prawnym, organom administracji oraz sądom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być także przekazywane do spółek Grupy SHARP. Spółki z Grupy SHARP, do których przekazywane będą dane mogą działać w krajach, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych, jak w kraju administratora. Podejmowane są jednak wszelkie konieczne działania, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych osobowych,
w tym zobowiązanie podmiotów zlokalizowanych w państwach trzecich do zapewnienia ochrony na mocy umów podpisywanych na wzorze Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, co pozwala zniwelować ryzyko różnic w standardach ochrony danych osobowych.

5.7 Dane Uczestników Promocji mogą zostać również powierzone do przetwarzania podmiotom wspierającym Organizatora w bieżącym działaniu (np. agencjom marketingowym, podmiotom wspierającym w obszarze IT).

5.8 Jeżeli Uczestnik Promocji wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną Organizator może dokonywać profilowania poprzez analizę oraz wykorzystywanie zebranych danych w celu lepszego dostosowywania przesyłanych informacji oraz treści marketingowych, które potencjalnie mogą Uczestnika Promocji zainteresować (jeżeli wyrażono zgodę na ich otrzymywanie). Profilowanie takie stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, jednak nie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie stanowi podstawy decyzji, która wywołuje wobec Uczestnika Promocji skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na jego prawa.

5.9 Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każde żądanie realizacji praw rozpatrzone zostanie indywidualnie w odniesieniu do celu, którego przetwarzanie dotyczyło.

5.10 Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym składania wniosków dotyczących realizacji w/w praw. IOD dostępny jest pod adresem e-mail: iod.pl@sharpconsumer.eu.

5.11 Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o ww. zmianie oraz podać nowe dane.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Zgłoszenia Rejestracyjne niekompletne i niezgodne z Regulaminem nie będą brały udziału w Promocji i nie uprawniają do ubiegania się o Certyfikat Dodatkowej Gwarancji.

6.2 Niedotrzymanie terminów wskazanych w Regulaminie skutkuje brakiem możliwości udziału w Promocji, a tym samym brakiem prawa do ubiegania się o Certyfikat Dodatkowej Gwarancji

6.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w tym Uczestników, którzy posługują się nieprawdziwymi danymi osobowymi, jak również nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.

6.4 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia na adres:  Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o., Ostaszewo 57 B, 87-148 Łysomice z dopiskiem „5 LAT GWARANCJI” lub w formie mailowej na adres: service.pl@sharpconsumer.eu (tytuł maila „5 LAT GWARANCJI”). Rezygnacja następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez Organizatora.

6.5 Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji, w tym prawo do Certyfikatu Dodatkowej Gwarancji, nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

6.6 Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.

6.7 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia.

6.8 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.

6.9 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

LISTA SKLEPÓW

Sklepy stacjonarne i internetowe:

 1. LOVEAIR.PL
 2. IDEALNEPOWIETRZE.PL
 3. MEDIAEXPERT.PL
 4. MEDIAMARKT.PL
 5. DOMBEWIRUSOW.PL
 6. OXYSHOP.PL
 7. EOCZYSZCZACZE.PL
 8. LUKE.PL
 9. EAUTORADIO.PL
 10. MAXELEKTRO.PL
 11. 4AIR.PL