REGULAMIN PROMOCJI - GWARANCJA PREMIUM

1. DEFINICJE

1.1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Promocji „Gwarancja Premium”.
1.2. Promocja – niniejsza akcja promocyjna pod nazwą „Gwarancja Premium”, organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez UMC Poland sp. z o.o., spółka z grupy SHARP Corporation, uprawniająca
do przyspieszonej naprawy oczyszczaczy powietrza marki Sharp serii UA, zakupionych w Okresie trwania Promocji, tj. od 1 października 2020 r. do 31 marca 2021 r., na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.3. Organizator/Gwarant – UMC Poland sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie, pod adresem Ostaszewo 57b, 87-148 Łysomice, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000255768, REGON: 340166160, NIP: 8792481113, BDO: 000007854, kapitał zakładowy w wysokości 268.895.500 zł (wpłacony w całości).
1.4. Produkty Promocyjne/Produkty/Produkt – oczyszczacze powietrza marki Sharp serii UA, zakupione
w okresie trwania Promocji, tj. od 1 października 2020 r. do 31 marca 2021 r., w sklepach wymienionych
w Załączniku nr 1 do Regulaminu lub na odległość. Promocją nie są objęte Produkty pochodzące
ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).
1.5. Uczestnik – osoba spełniająca wszystkie warunki określone w Regulaminie, która m.in. zakupiła Produkt Promocyjny w Okresie trwania Promocji w sklepach wymienionych w Załączniku nr 1, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego warunki oraz dokonała rejestracji Produktu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej zasadach określonych w Regulaminie.
1.6. Strona Internetowa – strona internetowa pod adresem www.sharpconsumer.pl
1.7. Okres trwania Promocji – od 1 października 2020 roku od godz. 00:01 do 31 marca 2021 roku, godz. 23:59.
1.8. Termin Rejestracji – 10 dni od daty nabycia Produktu Promocyjnego.
1.9. Dowód Zakupu – paragon, faktura VAT za zakup Produktów Promocyjnych zawierające oznaczenie modelu Produktów Promocyjnych lub karta gwarancyjna ze wskazaniem przez sprzedawcę daty zakupu Produktu wraz z oznaczeniem modelu i numeru seryjnego Produktu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Produkty Promocyjne objęte Promocją:
Rodzaj Produktu: oczyszczacze powietrza
Seria Produktu: UA
Modele Produktu: UA-PE30E-WB, UA-PF40E-W, UA-PG50E-W, UA-PM50E-B, UA-HD40E-L, UA HD40E-T, UA-HD50E-L, UA-HD60E-L, UA-HG30E-B, UA-HG40E-L, UA HG40E-T, UA-HG50E-L, UA HG60E L, UA-HX75E-M, UA-PX90E-S
2.2. Zakupu Produktu Promocyjnego można dokonać wyłącznie w okresie od 1 października 2020 roku od godz. 00:01 do 31 marca 2021 roku do godz. 23:59.
2.3. Informacje na temat Promocji udostępniane będą poprzez materiały informacyjne umieszczone w sklepach wymienionych w Załączniku nr 1, poprzez newsletter, reklamy oraz na Stronie Internetowej.
2.4. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny, jak również bezpłatny – Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tego tytułu.
2.5. Podczas trwania Promocji uruchomiona jest infolinia pod numerem: +48 22 125 3453, czynna w godzinach 8:30 – 17:00, od poniedziałku do piątku, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Promocji. Koszt połączenia wg aktualnych stawek operatora telefonii dzwoniącego.
2.6. Przedmiotem Promocji jest przyznanie Uczestnikowi gwarancji przyspieszonej naprawy Produktów objętych Promocją zwaną „Gwarancją Premium”, tj. naprawy gwarancyjnej Produktu w ciągu 24 godzin roboczych (3 dni robocze), liczonych od momentu dotarcia urządzenia do serwisu UMC Poland sp. z o.o. w Ostaszewie do momentu jego opuszczenia.
2.7. Zobowiązanie Organizatora obejmuje tylko naprawy wynikające z zobowiązań gwarancyjnych, nie dotyczy zaś uszkodzeń wyłączonych z ochrony gwarancyjnej według karty gwarancyjnej Produktu Promocyjnego.
2.8. W wyjątkowych przypadkach, kiedy naprawa w deklarowanym przyspieszonym terminie nie jest możliwa, Organizator może zaproponować Uczestnikowi urządzenie zastępcze ma czas trwania przedłużającej się naprawy, które będzie miało zbliżone parametry do Produktu Promocyjnego.
2.9. Gwarancja Premium będzie obowiązywała w całym okresie standardowej gwarancji.
2.10. Jednorazowa wartość Nagrody w Promocji nie przekracza kwoty 2000 zł brutto, tym samym przyznawana
w ramach Promocji nagroda podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2.11. Każdy Uczestnik może zgłosić do Promocji dowolną ilość zakupionych Produktów Promocyjnych.
2.12. Możliwość skorzystania z Promocji potwierdza paragon lub faktura VAT za zakup Produktów Promocyjnych, z widoczną datą i godziną zakupu oraz widocznymi danymi sprzedawcy. Katalog ten nie wyłącza ani nie ogranicza obowiązku przedstawienia innych dokumentów jeżeli wynika to z postanowień karty gwarancyjnej bądź przepisów prawa.
2.13. Uczestnik nie może żądać przekazania Przedmiotu Promocji w innej formie niż przewidziana niniejszym Regulaminem.
2.14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych danych, uniemożliwiających przekazanie nagrody zgodnie z Regulaminem. W przypadku zmiany danych podanych w Zgłoszeniu Rejestracyjnym, Uczestnik powinien poinformować Organizatora o tym fakcie niezwłocznie w formie elektronicznej (na adres service.pl@sharpconsumer.eu)
lub telefonicznie (pod numerem infolinii +48 22 125 3453).

3. OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

3.1. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu Produktu Promocyjnego w charakterze konsumenta. W Promocji nie mogą wziąć udziału osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą.
3.2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji poprzez dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego dowolną ilość razy.
3.3. W przypadku zgłoszenia tego samego Dowodu Zakupu przez innego Uczestnika – nagroda przyznawana jest temu Uczestnikowi, który jako pierwszy dokonał prawidłowego Zgłoszenia Rejestracyjnego.
3.4. Prawidłowe wypełnienie Zgłoszenia Rejestracyjnego polega na kompletnym wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych formularza zgłoszeniowego, w tym podaniu wszystkich wskazanych w nim danych.
3.5. Weryfikacja prawidłowości zgłoszenia uczestnictwa w Promocji przeprowadzana jest przez Organizatora.
W ramach działań weryfikacyjnych, komunikacja z Uczestnikiem może nastąpić na adres e-mail, adres zamieszkania lub numer telefonu podany przez niego w Zgłoszeniu Rejestracyjnym. W razie stwierdzenia przez Organizatora braków w Zgłoszeniu Rejestracyjnym, które mogą być uzupełnione lub w razie powstania uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości Zgłoszenia Rejestracyjnego, w tym do prawa Uczestnika do uzupełniania Zgłoszenia Rejestracyjnego lub konieczności uzyskania przez Organizatora dodatkowych, niezbędnych informacji, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wskazanych przez Organizatora działań w terminie 7 dni od daty wezwania, pod rygorem uznania Zgłoszenia Rejestracyjnego za nieprawidłowe i odmowy przyznania Nagrody.
3.6. Warunki uprawniające do udziału w Promocji i przyznania Nagrody określonej w pkt. 2.6. Regulaminu są następujące i muszą zostać spełnione łącznie:
3.6.1. dokonanie przez Uczestnika zakupu Produktu Promocyjnego w sklepach wymienionych w Załączniku nr 1 w okresie wskazanym w pkt. 2.2 Regulaminu;
3.6.2. dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Rejestracyjnego w Terminie Rejestracji poprzez wypełnienie
na Stronie Internetowej https://sharpconsumer.eu/pl/gwarancja-premium-24h/ prawidłowo i w całości dostępnego tam formularza zgłoszeniowego zwanego w niniejszym Regulaminie także „Zgłoszeniem Rejestracyjnym”, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
3.6.3. zachowanie do okazania oryginału Dowodu Zakupu Produktu Promocyjnego, karty gwarancyjnej Produktu Promocyjnego, potwierdzających spełnienie powyżej określonych warunków;
3.6.4. zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego treści;
3.6.5. zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestnika
na potrzeby prowadzenia Promocji, w tym wydania nagród oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji
i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu Rejestracyjnym.
3.6.6. Rejestracja wymaga podania danych takich jak: imię i nazwisko Uczestnika, jego numer telefonu, adres, adresem – mail, data zakupu oraz dołączenia czytelnego skanu Dowodu Zakupu i numeru seryjnego Produktu.
3.7. Zgłoszenia Rejestracyjnego Produktu Promocyjnego należy dokonać w ciągu 10 dni od daty nabycia Produktu Promocyjnego. O zachowaniu terminu złożenia przez Uczestnika Zgłoszenia Rejestracyjnego decyduje data przesłania formularza za pośrednictwem Strony Internetowej.
3.8. Celem usunięcia ewentualnych wątpliwości Organizator wskazuje, że Zgłoszenie Rejestracyjne może zostać dokonane także po zakończeniu Okresu trwania Promocji pod warunkiem zachowania Terminu Rejestracji oraz innych warunków określonych Regulaminem, przede wszystkim zakupu Produktu Promocyjnego
w Okresie trwania Promocji.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W PROMOCJI

4.1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zdarzenia dającego podstawę do zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom w ich indywidualnej sprawie. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.3. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie e-mailowej na adres service.pl@sharpconsumer.eu lub w formie pisemnej, listem poleconym na adres:
UMC Poland, Ostaszewo 57 B, 87-148 Łysomice
z dopiskiem „SHARP. Gwarancja Premium”
4.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.
4.5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
4.6. Wniesienie przez Uczestnika reklamacji lub nieuznanie reklamacji nie wpływa na uprawnienie Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. DANE OSOBOWE

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator – UMC Poland sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie.
5.2. Dane osobowe osób biorących udział w Promocji będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
z przeprowadzeniem Promocji, w tym: w celu przyjmowania zgłoszeń Uczestników (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na organizacji Promocji), wydania
i rozliczania nagród (podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze danych), rozpatrywania reklamacji Uczestników (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na ustalaniu i dochodzeniu ewentualnych roszczeń) oraz w celach marketingowych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora danych).
5.3. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji, a ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie
z dodatkowej gwarancji na produkt w ramach Promocji.
5.4. Dane będą przechowywane do czasu upływu okresu gwarancji na Produkt Promocyjny oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń i reklamacji.
5.5. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom, np. agencji marketingowej oraz innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne administratora.
5.6. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.7. Każdej osobie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
5.8. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, dostępnego pod adresem e-mail: iod.pl@sharpconsumer.eu.
5.9. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o ww. zmianie oraz podać nowe dane.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Zgłoszenia Rejestracyjne niekompletne i niezgodne z Regulaminem nie będą brały udziału w Promocji
i nie uprawniają do ubiegania się o nagrodę.
6.2. Niedotrzymanie terminów wskazanych w Regulaminie skutkuje brakiem możliwości udziału w Promocji,
a tym samym brakiem prawa do ubiegania się o nagrodę.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w tym Uczestników, którzy posługują się nieprawdziwymi danymi osobowymi, jak również nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
6.4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji w każdym czasie poprzez przesłanie pisemnego,
pod rygorem nieważności, oświadczenia na adres Organizatora lub na jego adres mailowy service.pl@sharpconsumer.eu. Rezygnacja następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez Organizatora.
6.5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji, w tym prawo do nagrody, nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
6.6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.
6.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia.
6.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.
6.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6.10. Promocja „Gwarancja Premium” nie łączy się z innymi promocjami na Produkty Promocyjne. Produkt Promocyjny o danym numerze seryjnym może wziąć udział wyłącznie w jednej akcji promocyjnej dotyczącej produktów marki SHARP.

ZAŁĄCZNIK NR 1

LISTA SKLEPÓW

1. MEDIAEXPERT.PL
2. MEDIAMARKT.PL
3. MAXELEKTRO.PL
4. MWP.BIZ.PL
5. EKOLOGICZNYDOM.EU
6. LOVEAIR.PL
7. AERO7.PL
8. LIFEPLANET.PL
9. KLIMAMARKET.PL
10. LUKE.PL
11. OXYSHOP.PL
12. DOMBEZWIRUSOW.PL
13. OCZYSZCZAMYPOWIETRZE.PL
14. EAUTORADIO.PL
15. EOCZYSZCZACZE.PL

 

ZAŁĄCZNIK NR 2
ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE – WZÓR

ZGODA MARKETINGOWA

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przekazywanie Pani/Panu przez UMC Poland sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących m.in. ofert promocyjnych na produkty Sharp za pośrednictwem opisanych poniżej wybranych kanałów komunikacji? Udzielenie zgody ma charakter dobrowolny. Zgodę może Pani/Pan wycofać w każdym momencie.
Wyrażam zgodę (x) :
Poczta elektroniczna
 SMS, MMS
 Połączenie głosowe

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator – UMC Poland sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie.
2. Dane osobowe osób biorących udział w Promocji będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
z przeprowadzeniem Promocji, w tym: w celu przyjmowania zgłoszeń Uczestników (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na organizacji Promocji), wydania
i rozliczania nagród (podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze danych),rozpatrywania reklamacji Uczestników (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na ustalaniu i dochodzeniu ewentualnych roszczeń) oraz w celach marketingowych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora danych).
3. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji, a ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie
z dodatkowej gwarancji na produkt w ramach Promocji.
4. Dane będą przechowywane do czasu upływu okresu gwarancji na Produkt Promocyjny oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń i reklamacji.
5. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom, np. agencji marketingowej oraz innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne administratora.
6. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Każdej osobie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
8. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, dostępnego pod adresem e-mail: iod.pl@sharpconsumer.eu
9. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o ww. zmianie oraz podać nowe dane.

 

ANEKS NR 1
DO REGULAMINU PROMOCJI „GWARANCJA PREMIUM”
(dalej: Regulamin)
§ 1.
Organizator Promocji (tj. Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie, pod adresem Ostaszewo 57b, 87-148 Łysomice, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000255768, REGON: 340166160, NIP: 8792481113, BDO: 000007854, kapitał zakładowy w wysokości 268.895.500 zł (wpłacony w całości)), działając na podstawie punktu 6.7 Regulaminu, dokonuje następujących zmian w Regulaminie:
1) punkt 1.2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
1.2. Promocja – niniejsza akcja promocyjna pod nazwą „Gwarancja Premium”, organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.., spółka z grupy SHARP Corporation, uprawniająca do przyspieszonej naprawy oczyszczaczy powietrza marki Sharp serii UA, zakupionych w Okresie trwania Promocji, tj. od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r., na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2) punkt 1.4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
1.4. Produkty Promocyjne/Produkty/Produkt – oczyszczacze powietrza marki Sharp serii UA, zakupione w okresie trwania Promocji, tj. od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r., w sklepach wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu lub na odległość. Promocją nie są objęte Produkty pochodzące ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).
3) punkt 1.7 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
1.7. Okres trwania Promocji – od 1 października 2020 roku od godz. 00:01 do 31 grudnia 2021 roku, godz. 23:59.
4) punkt 2.2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
2.2. Zakupu Produktu Promocyjnego można dokonać wyłącznie w okresie od 1 października 2020 roku od godz. 00:01 do 31 grudnia 2021 roku do godz. 23:59.
5) zmianie ulega Załącznik nr 1 do Regulaminu – Lista sklepów – i przyjmuje nowe następujące brzmienie:
1. MEDIAEXPERT.PL
2. MEDIAMARKT.PL
3. MAXELECTRO.PL
4. MWP
5. EKOLOGICZNYDOM.EU
6. LOVEAIR.PL
7. AERO7.PL
8. LIFEPLANET.PL
9. AB FOTO
10. KLIMAMARKET
11. LUKE
12. OXYSHOP
13. SHARPHOME.PL
14. DOMBEZWIRUSOW.PL
15. OCZYSZCZAMYPOWIETRZE.PL
2
§ 2.
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
§ 3.
Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia jej ogłoszenia, tj. od dnia 22 stycznia 2021 r.

ANEKS NR2
DO REGULAMINU PROMOCJI „GWARANCJA PREMIUM”
(dalej: Regulamin)

§ 1.
Organizator Promocji (tj. Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie,
pod adresem Ostaszewo 57b, 87-148 Łysomice, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000255768, REGON: 340166160, NIP: 8792481113, BDO: 000007854, kapitał zakładowy w wysokości 268.895.500 zł (wpłacony w całości)), działając na podstawie punktu 6.7 Regulaminu, dokonuje następujących zmian
w Regulaminie:

1) zmianie ulega punkt 2.1 Regulaminu (do listy promocyjnych produktów dodaje się modele
UA-KIL60E-W i UA-KIL80E-W) i przyjmuje następujące brzmienie:

2.1. Produkty Promocyjne objęte Promocją:
Rodzaj Produktu: oczyszczacze powietrza
Seria Produktu: UA
Modele Produktu: UA-PE30E-WB, UA-PF40E-W, UA-PG50E-W, UA-PM50E-B, UA-HD40E-L, UA-HD40E-T, UA-HD50E-L, UA-HD60E-L, UA-HG30E-B, UA-HG40E-L, UA-HG40E-T, UA-HG50E-L, UA-HG60E-L, UA-HX75E-M, UA-PX90E-S, UA-KIL60E-W, UA-KIL80E-W.

§ 2.
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3.
Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia jej ogłoszenia, tj. od dnia 16 marca 2021 roku.