REGULAMIN PROMOCJI „ DODATKOWY FILTR DO OCZYSZCZACZA POWIETRZA GRATIS”

 1. DEFINICJE

  1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Promocji „DODATKOWY FILTR DO OCZYSZCZACZA POWIETRZA GRATIS”.
  2. Promocja – niniejsza akcja promocyjna pod nazwą „DODATKOWY FILTR DO OCZYSZCZACZA POWIETRZA GRATIS”, organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o., spółkę z grupy SHARP Corporation, uprawnia do otrzymania za darmo filtra wodnego do wybranych oczyszczaczy powietrza marki Sharp, tj.:
   • UA-HD40E-L
   • UA HD40E-T
   • UA-HD50E-L
   • UA-HD60E-L
   • UA-HG40E-L
   • UA HG40E-T
   • UA-HG50E-L
   • UA HG60E L

   akupionych w Okresie trwania Promocji, tj. od 22 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

  3. Organizator/Gwarant – Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie, pod adresem Ostaszewo 57b, 87-148 Łysomice, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000255768, REGON: 340166160, NIP: 8792481113, BDO: 000007854, kapitał zakładowy w wysokości 268.895.500 zł (wpłacony w całości).
  4. Produkty Promocyjne/Produkt Promocyjne/Produkt/Produkty – wybrane oczyszczacze powietrza marki Sharp serii UA, tj.:
   • UA-HD40E-L
   • UA HD40E-T
   • UA-HD50E-L
   • UA-HD60E-L
   • UA-HG40E-L
   • UA HG40E-T
   • UA-HG50E-L
   • UA HG60E L

   zakupione w okresie trwania Promocji, tj. od 22 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w sklepach wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
   Promocją nie są objęte Produkty pochodzące ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).

  5. Uczestnik – osoba spełniająca wszystkie warunki określone w Regulaminie, która m.in. zakupiła Produkt Promocyjny w Okresie trwania Promocji w sklepach wymienionych w Załączniku nr 1, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego warunki oraz dokonała rejestracji Produktu za pomocą formularza dostępnego na Stronie Internetowej w określonym Terminie Rejestracji.

   Rejestracja wymaga podania oraz przesłania następujących danych: imię, nazwisko, adres e- mail, numer telefonu, data zakupu, kopia dowodu zakupu, zdjęcie numeru seryjnego urządzenia.

  6. Strona Internetowa – strona internetowa pod adresem www.sharpconsumer.pl
  7. Okres trwania Promocji – od 22 października 2021 roku od godz. 00:01 do 31 grudnia 2021 roku, godz. 23:59.
  8. Termin Rejestracji – do 10 dni od daty nabycia Produktu Promocyjnego.
  9. Dowód Zakupu – paragon lub faktura VAT za zakup Produktów Promocyjnych zawierające oznaczenie modelu Produktów Promocyjnych.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Produkty Promocyjne objęte Promocją:

   Rodzaj Produktu: oczyszczacze powietrza

   Seria Produktu: UA

   Modele Produktu:

   • UA-HD40E-L
   • UA HD40E-T
   • UA-HD50E-L
   • UA-HD60E-L
   • UA-HG40E-L
   • UA HG40E-T
   • UA-HG50E-L
   • UA HG60E L

    

  2. Zakupu Produktu Promocyjnego można dokonać wyłącznie w okresie od 22 października 2021 roku od godz. 00:01 do 31 grudnia 2021 roku, godz. 23:59.
  3. Informacje na temat Promocji udostępniane będą poprzez materiały informacyjne umieszczone w sklepach wymienionych w Załączniku nr 1 oraz na Stronie Internetowej.
  4. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny, jak również bezpłatny – Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tego tytułu.
  5. Podczas trwania Promocji uruchomiona jest infolinia pod numerem: +48 606 341 065, czynna w godzinach 10:00 – 17:00, od poniedziałku do czwartku, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Promocji. Koszt połączenia wg aktualnych stawek operatora sieci komórkowej dzwoniącego.
  6. Nagrodą w Promocji/Przedmiotem Promocji jest przyznanie darmowego filtra wodnego (za darmo jedna sztuka do jednego oczyszczacza powietrza):

   UZ-HD6MF Filtr Wodny do modeli UA-HD 40_50_60 Filtr Wodny do modeli
   UA-HD 40_50_60
   UZ-HG6MF Filtr Wodny do modeli UA-HG 40_50_60 Filtr wodny do modeli
   UA-HG 40_50_60

    

  7. Jednorazowa wartość Nagrody w Promocji nie przekracza kwoty 2000 zł brutto, tym samym przyznawana w ramach Promocji nagroda podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  8. Każdy Uczestnik może zgłosić do Promocji dowolną ilość zakupionych Produktów Promocyjnych.
  9. Możliwość skorzystania z Promocji potwierdza paragon lub faktura VAT za zakup Produktów Promocyjnych, z widoczną datą i godziną zakupu oraz widocznymi danymi sprzedawcy. Punkt ten nie wyłącza ani nie ogranicza obowiązku przedstawienia innych dokumentów jeżeli wynika to z postanowień karty gwarancyjnej bądź przepisów prawa.
  10. Uczestnik nie może żądać przekazania Przedmiotu Promocji w innej formie niż przewidziana niniejszym Regulaminem.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych danych, uniemożliwiających przekazanie Nagrody zgodnie z Regulaminem. W przypadku zmiany danych podanych w Zgłoszeniu Rejestracyjnym, Uczestnik powinien poinformować Organizatora o tym fakcie niezwłocznie w formie elektronicznej (na adres promocje@sharpmarketing.pl) lub telefonicznie (pod numerem infolinii +48 606 341 065).
 1. OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

  1. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu Produktu Promocyjnego w charakterze konsumenta. W Promocji nie mogą wziąć udziału osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji poprzez dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego dowolną ilość razy.
  3. W przypadku zgłoszenia tego samego Dowodu Zakupu przez innego Uczestnika – nagroda przyznawana jest temu Uczestnikowi, który jako pierwszy dokonał prawidłowego Zgłoszenia Rejestracyjnego.
  4. Prawidłowe wypełnienie Zgłoszenia Rejestracyjnego polega na kompletnym wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych formularza zgłoszeniowego, w tym podaniu wszystkich wskazanych w nim danych.
  5. Weryfikacja prawidłowości zgłoszenia uczestnictwa w Promocji przeprowadzana jest przez Organizatora.
   W ramach działań weryfikacyjnych, komunikacja z Uczestnikiem może nastąpić na adres e-mail, adres zamieszkania lub numer telefonu podany przez niego w Zgłoszeniu Rejestracyjnym. W razie stwierdzenia przez Organizatora braków w Zgłoszeniu Rejestracyjnym, które mogą być uzupełnione lub w razie powstania uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości Zgłoszenia Rejestracyjnego, w tym do prawa Uczestnika do uzupełniania Zgłoszenia Rejestracyjnego lub konieczności uzyskania przez Organizatora dodatkowych, niezbędnych informacji, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wskazanych przez Organizatora działań w terminie 7 dni od daty wezwania, pod rygorem uznania Zgłoszenia Rejestracyjnego za nieprawidłowe i odmowy przyznania Nagrody.
  6. Organizator ma prawo w terminie do 40 dni od zakupu Produktu Promocyjnego zweryfikować za pośrednictwem wskazanego e-maila podane dane Uczestnika i Produktu Promocyjnego w celu wydania Nagrody w Promocji. Jeśli Uczestnik pozytywnie przejdzie weryfikację, Nagroda w Promocji, zostanie wysłana w ciągu 14 dni.
  7. Warunki uprawniające do udziału w Promocji i przyznania Nagrody określonej w pkt. 2.6. Regulaminu są następujące i muszą zostać spełnione łącznie:
   1. dokonanie przez Uczestnika zakupu Produktu Promocyjnego w sklepach wymienionych w Załączniku nr 1 w okresie wskazanym w pkt. 2.2 Regulaminu;
   2. dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Rejestracyjnego w Terminie Rejestracji poprzez wypełnienie na Stronie Internetowej prawidłowo i w całości dostępnego tam formularza zgłoszeniowego zwanego w niniejszym Regulaminie także „Zgłoszeniem Rejestracyjnym”, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
   3. zachowanie do okazania oryginału Dowodu Zakupu Produktu Promocyjnego (paragonu/faktury VAT) i karty gwarancyjnej Produktu Promocyjnego, potwierdzających spełnienie powyżej określonych warunków;
   4. zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego treści;
   5. zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestnika na potrzeby prowadzenia Promocji, w tym wydania nagród oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu Rejestracyjnym.
   6. Rejestracja wymaga podania danych takich jak: imię, nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, adres e – mail Uczestnika, data zakupu, kopia dowodu zakupu, zdjęcie numeru seryjnego urządzenia.
  8. Zgłoszenia Rejestracyjnego Produktu Promocyjnego należy dokonać w ciągu 10 dni od daty nabycia Produktu Promocyjnego. O zachowaniu terminu złożenia przez Uczestnika Zgłoszenia Rejestracyjnego decyduje data przesłania formularza za pośrednictwem Strony Internetowej.
  9. Celem usunięcia ewentualnych wątpliwości Organizator wskazuje, że Zgłoszenie Rejestracyjne może zostać dokonane także po zakończeniu Okresu trwania Promocji pod warunkiem zachowania Terminu Rejestracji oraz innych warunków określonych Regulaminem, przede wszystkim zakupu Produktu Promocyjnego w Okresie trwania Promocji.
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W PROMOCJI

  1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zdarzenia dającego podstawę do zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
  2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom w ich indywidualnej sprawie. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  3. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o., Ostaszewo 57 B, 87-148 Łysomice z dopiskiem „SHARP. DODATKOWY FILTR DO OCZYSZCZACZA POWIETRZA GRATIS” lub w formie mailowej na adres: promocje@sharpmarketing.pl (tytuł maila „SHARP. DODATKOWY FILTR DO OCZYSZCZACZA POWIETRZA GRATIS”).
  4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.
  5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji lub drogą mailową na adres wskazany w Zgłoszeniu Rejestracyjnym w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
  6. Wniesienie przez Uczestnika reklamacji lub nieuznanie reklamacji nie wpływa na uprawnienie Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
  2. Dane osobowe osób biorących udział w Promocji będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji, w tym: w celu przyjmowania zgłoszeń Uczestników (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na organizacji Promocji), wydania i rozliczania nagród (podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze danych) oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na ustalaniu i dochodzeniu ewentualnych roszczeń).
  3. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji, a ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie z dodatkowej gwarancji na produkt w ramach Promocji.
  4. Dane będą przechowywane do czasu upływu okresu gwarancji na Produkt Promocyjny oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń i reklamacji lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Promocji podmiotom zapewniającym wsparcie dla administratora, w szczególności zewnętrznej agencji marketingowej.
  5. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Każdej osobie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
  7. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, dostępnego pod adresem e-mail: iod.pl@sharpconsumer.eu.
  8. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o ww. zmianie oraz podać nowe dane.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zgłoszenia Rejestracyjne niekompletne lub niezgodne z Regulaminem nie będą brały udziału w Promocji i nie uprawniają do ubiegania się o nagrodę.
  2. Niedotrzymanie terminów wskazanych w Regulaminie skutkuje brakiem możliwości udziału w Promocji, a tym samym brakiem prawa do ubiegania się o nagrodę.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w tym Uczestników, którzy posługują się nieprawdziwymi danymi osobowymi, jak również nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
  4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia na adres: Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o., Ostaszewo 57 B, 87-148 Łysomice z dopiskiem „DODATKOWY FILTR DO OCZYSZCZACZA POWIETRZA GRATIS” lub w formie mailowej na adres: promocje@sharpmarketing.pl (tytuł maila „DODATKOWY FILTR DO OCZYSZCZACZA POWIETRZA GRATIS”). Rezygnacja następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez Organizatora.
  5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji, w tym prawo do nagrody, nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
  6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia.
  8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 października 2021 r.
  9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  10. Promocja „DODATKOWY FILTR DO OCZYSZCZACZA POWIETRZA GRATIS” łączy się z innymi promocjami na Produkty Promocyjne.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1
LISTA SKLEPÓW

 1. MEDIAEXPERT.PL
 2. MEDIAMARKT.PL
 3. MAXELEKTRO.PL
 4. MWP.BIZ.PL
 5. EKOLOGICZNYDOM.EU
 6. LOVEAIR.PL
 7. AERO7.PL
 8. LIFEPLANET.PL
 9. KLIMAMARKET.PL
 10. LUKE.PL
 11. OXYSHOP.PL
 12. DOMBEZWIRUSOW.PL
 13. OCZYSZCZAMYPOWIETRZE.PL
 14. EAUTORADIO.PL
 15. EOCZYSZCZACZE.PL

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator – Sharp Consumer Electronics Polandsp.zo.o. zsiedzibąwOstaszewie.
 2. Dane osobowe osób biorących udział w Promocji będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji, w tym: w celu przyjmowania zgłoszeń Uczestników (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na organizacji Promocji), wydania i rozliczania nagród (podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze danych),rozpatrywania reklamacji Uczestników (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na ustalaniu i dochodzeniu ewentualnych roszczeń) oraz w celach marketingowych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora danych).
 3. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji, a ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie z dodatkowej gwarancji na produkt w ramach Promocji.
 4. Dane będą przechowywane do czasu upływu okresu gwarancji na Produkt Promocyjny oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń i reklamacji.
 5. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom, np. agencji marketingowej oraz innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne administratora.
 6. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Każdej osobie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 8. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, dostępnego pod adresem e-mail: iod.pl@sharpconsumer.eu
 9. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o ww. zmianie oraz podać nowe dane.